informace č.j.: JMK 44033/2007

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.j.                                          SpZn.                                                  Vyřizuje/linka                                  V Brně

JMK 44033/2007                S – JMK 44033/2007OKP             JUDr. Dorovská/1263                    13.4.2007

                                       

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. –  110 RJMK bod 10

 

Vážený pane,

 

dne 2.4.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – 110 RJMK bod 10, v níž požadujete předat: elektronickou kopii kompletního materiálu (tj. tzv. košilku, důvodovou zprávu, přílohy a všechny ostatní přiložené dokumenty) předloženého k bodu 10 na 110. zasedání RJMK.

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., Vám
na základě Vaší žádosti poskytujeme v  elektronické podobě  tzv. košilku a důvodovou zprávu

- tedy veškerý materiál, který byl k výše uvedenému bodu 10, na 110. schůzi RJMK, předložen.

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

Mgr. Martin Mikš v.r.

  vedoucí odboru kontrolního a právního

 

 

 

Příloha: košilka  + důvodová zpráva