Informace č.j.: JMK 50196/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
                Čj.:                                         SpZn.:                                   Vyřizuje/linka                          Brno
JMK 50196/2007                   S-JMK 18927/2007 OPO               Mgr. Doleželová/541651213             13. 4. 2007                                           
 
 
Korespondence s MD ve věci Operačního programu Doprava – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 8. 2. 2007 obdržel Jihomoravský kraj Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – korespondence s MD ve věci Operačního programu Doprava“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti „Ministr dopravy zaslal ve věci OP Doprava dopis 12.5.2006.“ s tím, že požadujete (citace)
a)      předat kopii předmětného dopisu a všech jeho příloh
b)      předat kopii veškeré korespondence JMK a jeho orgánů s MD, ŘSD, Ministerstvem pro místní rozvoj a Evropskou komisí ve věci půjčky OP Doprava, a to za období od 1.1.2006“ (konec citace)
s tím, že „Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy a dokumenty předané osobně.“.
 
            S ohledem na skutečnost, že v případě Žádosti byly splněny podmínky pro prodloužení lhůty pro její vyřízení, byla lhůta pro vyřízení Žádosti povinným subjektem prodloužena do 5. 3. 2007.
 
Vzhledem k tomu, že poskytnutí Vámi požadovaných informací dle Žádosti bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 26504/2007 ze dne 26. 2. 2007 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace (toto sdělení povinného subjektu jste obdrželi dne 2. 3. 2007).
 
Úhrada ve výši 143,00 Kč (částka stanovená pro případ zaslání požadovaných informací poštou) byla provedena dne 11. 4. 2007 (den, kdy byla uvedená částka připsána na příjmový účet Jihomoravského kraje).
 
 
Vzhledem k uvedenému Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona
č. 106/1999 Sb. v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, a to:
 
k písm. a) Žádosti:
 
V příloze Vám zasíláme kopii dopisu Ministerstva dopravy ze dne 12. 5. 2006
č.j.: 16/2006-430-PROG/1 včetně příloh („
Návrh usnesení Vlády České republiky ze dne . května 2006 č. k postupu přípravy operačních programů pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v letech 2007 – 2013.“, „Předkládací zpráva
a „Ministerstvo dopravy, operační program Doprava na léta 2007-2013, Praha, pracovní verze, květen 2006“ včetně příloh č. 1 – č. 5).
 
k písm. b) Žádosti:
 
V příloze Vám zasíláme kopie:
 
  1. dopisu hejtmana Jihomoravského kraje č.j.: JMK 64204/2006 ze dne 23. 5. 2006 (KUJMP00KTIOV) včetně přílohy („Připomínkový list k OP Doprava“, resp. „Připomínky Operační program Doprava, Jihomoravský kraj“),
  2. dopisu hejtmana Jihomoravského kraje č.j.: JMK 64204/2006 ze dne 23. 5. 2006 (KUJMP00D6IVI),
  3. e-mailu ze dne 1. 6. 2006 s názvem „mezirezortní řízení“.
 
 
 
Žádnými dalšími informacemi - a to k písm. a) ani písm. b) Žádosti - nedisponujeme.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního             
                                                     
 
 
 
 
Přílohy: dle textu