Informace č.j.: JMK 44237/2007

Jihomoravský kraj

Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

  

 

               Č.j.                                                   SpZn.                                                             Vyřizuje/linka                                               Brno

JMK 44237/2007                      S-JMK 44237/2007/ OSO                              Mgr. Koníček/541658854                               17. 4. 2007

 

 

Bod č. 4 z 109. schůze Rady Jihomoravského kraje - poskytnutí informace

            dne 3. 4. 2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 4 na 109. zasedání RJMK“.

 

V příloze Vám v souladu v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii materiálu „Návrhy, připomínky a podněty Radě Jihomoravského kraje“ v následujícím rozsahu:

-         tzv. košilka

-        důvodová zpráva - část týkající se subjektů, u kterých je možné informaci poskytnout (v ostatním viz rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 49834/2007 vedeného pod spisovou značnou S – JMK 44237/2007 ze dne 16. 4. 2007 vydaného dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.)

-         příloha č. 1 a 2 materiálu.

 

Ve vztahu ke zbývající části materiálu, tj. části důvodové zprávy týkající se subjektu, u kterého není možné informaci poskytnout, a přílohy č. 3 požadovaného materiálu, informace není poskytnuta v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 49834/2007 vedeného pod spisovou značnou S – JMK 44237/2007 ze dne 16. 4. 2007 vydaného dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.

 

            S pozdravem

 

 

JUDr. Lenka Cundová, v.r.

vedoucí odboru správního a organizačního

Přílohy: dle textu

                    DIČ                      Telefon            Fax                  E-mail                                                  Internet

70888337        CZ70888337        541658854                              konicek.martin@kr-jihomoravsky.cz     www.kr-jihomoravsky.cz