foto 1 foto 2

Kraj zřídí Fond územního rozvoje

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 30. srpna 2012 doporučila krajskému zastupitelstvu schválit s účinností od 1. ledna 2013 zřízení Fondu územního rozvoje JMK.

„Myšlenka zřízení takovéhoto fondu vznikla při projednávání Zásad územního rozvoje kraje. Ty byly sice zrušeny rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, nicméně neustaly práce na vzniku kompenzačního fondu. Krajská rada bude předkládat 20. září zastupitelstvu návrh na zřízení Fondu územního rozvoje Jihomoravského kraje. Jde o zcela nový fond, který by měl napomoci rozvoji územního plánování a realizaci strategických záležitostí a záměrů, které budou vymezeny v nových Zásadách územního rozvoje JMK. Předpokládáme, že fond bude naplňován jednak prostředky z krajského rozpočtu v běžném roce, dále z případných volných finančních zdrojů kraje, které jsou vždy vyčísleny ke konci kalendářního roku, a nevylučujeme ani transfery z jiných veřejných rozpočtů nebo dary. Fond tedy bude mít vícesložkové financování. Prostředky bude možno použít jednak na příspěvky na financování územních plánů a jejich změn obcím kraje, financování územně-plánovací dokumentace a územně-plánovacích podkladů kraje, pokud půjde o víceleté projekty, tedy skutečně velké strategické věci a také financování opatření souvisejících se záměry, které budou vymezeny v Zásadách územního rozvoje. To je právě zmiňovaná kompenzační role. V případě, že bude jednáno, zda součástí budou významné dopravní či průmyslové stavby, je evidentní, že obce a města a občanská sdružení přijdou s požadavky na celou řadu kompenzačních opatření a část z nich může být financována právě prostřednictvím krajem nově zřizovaného Fondu územního rozvoje,“ uvedl na následné tiskové konferenci hejtman Michal Hašek.

Kvalita služeb v krajských zařízeních pro seniory se zlepšuje

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 30. srpna 2012 vzala na vědomí informativní zprávu o projektu „Zajištění gerontologické a organizační supervize v zařízeních pro seniory zřizovaných Jihomoravským krajem“ a souhlasila s přihlášením tohoto projektu do mezinárodního hodnocení Award 2012 from the Fondation Méderic Alzheimer.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality poskytovaných služeb pro seniory v Jihomoravském kraji v souladu s kritérii České gerontologické a geriatrické společnosti a České alzheimerovské společnosti (ČALS).

„Za nejvýznamnější výsledky projektu je třeba označit zapojení znalostí a dovedností do každodenní praxe zúčastněných krajských pobytových zařízení pro seniory. Školení byla věnovaná např. demenci, komunikaci s lidmi s demencí, vztahové péči, individualizované péči a vytváření plánů takové péče, použití životních příběhů v péči, paliativní péče, zvládání bolesti nebo meziprofesní spolupráci,“ říká krajský radní Jiří Altman. Zaměstnanci, ale také manažeři zařízení, se naučili používat taneční terapii a získali přehled o důležitosti stravování a stolování v životě lidí s demencí a dlouhodobě žijících v zařízení, a to v rámci programu Bon Appetit. Konzultace byly zaměřeny na organizační rozvoj, jehož cílem bylo zkvalitnění péče podle certifikačního systému ČALS Vážka. Neméně významná byla příprava zaměstnanců na lektorskou roli a zapojení jihomoravských zařízení do projektu ČALS Dny paměti.

V červenci 2012 získala certifikát Vážka celkem tři zařízení zřizovaná Jihomoravským krajem – SENIOR centrum Blansko, Domov pro seniory Zastávka a Domov pro seniory Strážnice. Auditorky ČALS hodnotily kvalitu péče v těchto domovech skutečně vysoko. Další organizace se na certifikaci připravují.

Alzheimerovou chorobou a obdobnými onemocněními trpí v současné době přímo (je nemocných) v České republice přibližně 120 tisíc lidí a nepřímo (pečuje či jinak strádá) dalších nejméně 200 tisíc lidí. Tato onemocnění jsou příčinou nejvyššího počtu ztracených let života ve vyšším věku v důsledku onemocnění a předčasné smrti. Ve srovnání s jinými onemocněními či problémy je jejich podpora v České republice velice malá. V domovech se zvláštním režimem zřizovaných Jihomoravským krajem je celkem 848 uživatelů, kteří trpí Alzheimerovou chorobou nebo demencí.

Kraj podpoří vodní hospodářství obcí jižní Moravy

Rada Jihomoravského kraje na své čtvrteční (30. 8. 2012) schůzi doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací pro vodní hospodářství obcí jižní Moravy.

Jak na tiskové konferenci konstatoval hejtman Michal Hašek, jde celkem třináct projektů v celkové výši 22,715 milionu korun. Dotační program v oblasti vodního hospodářství (Zvláštní účet pro vodní hospodářství) se přitom člení na dotační podprogramy: č.1 Podpora v oblasti vodárenství, č.2 Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod, č.3 Podpora staveb protipovodňové ochrany.

Rada zastupitelstvu doporučila schválit dotaci těmto obcím - tabulka ZDE (doc, 21,7 kB).
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK