TK 13. 4. 2007

Tisková konference 13. dubna 2007

 

Tiskové konference se zúčastnil náměstek hejtmana Václav Horák, který hovořil o dotacích na projekty  v oblasti vodního hospodářství. Člen Rady JMK Lubomír Šmíd poté informoval o dvou bodech schůze Rady JMK z oblasti školství a dvou sympoziích o Srbsku. Jiří Klement seznámil novináře s kalendářem akcí.

 

 

Dotace na tvorbu projektů protipovodňových opatření

 

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 12. dubna 2007 schválila poskytnutí dotací na tvorbu projektů ve vodním hospodářství dle Dotačního programu na podporu tvorby projektů protipovodňových opatření pro rok 2007 a doporučila též Zastupitelstvu JMK poskytnutí těchto dotací schválit.

Dotační program na podporu tvorby projektů protipovodňových opatření pro rok 2007 vyhlásila Rada JMK na své schůzi 18. prosince 2006. Dotaci z uvedeného programu obdrží celkem 52 obcí a dobrovolných svazků obcí, celková navrhovaná dotace činí 9 972 100 Kč. Nejvyšší navrhovaná dotace činí 500 000 Kč, tuto částku po schválení zastupitelstvem obdrží tito žadatelé: Město Lanžhot (Projektová dokumentace – Protipovodňová ochrana města Lanžhot – II. etapa), Město Břeclav (Studie proveditelnosti pro realizaci protipovodňových opatření na území města Břeclavi), Město Slavkov u Brna (Projektová dokumentace – Slavkov u Brna – povodňová ochrana města) a Město Pohořelice (Projektová dokumentace – Protipovodňová opatření ve městě Pohořelice).

Žádosti o poskytnutí dotace na tvorbu projektů protipovodňových opatření podaly i další subjekty, kterým však není možno v rámci uvedeného dotačního programu vyhovět, protože na předmět dotace již získaly zčásti podporu z jiných zdrojů. Podpora těchto projektů je ovšem pro Jihomoravský kraj prioritní, proto Rada JMK navrhla vyhovět i těmto žádostem mimo dotační program – celkem se jedná o 10 měst a obcí, kterým bude na tento účel poskytnuto 3 044 500 Kč. Nejvyšší navrhovanou dotaci (500 000 Kč) po schválení zastupitelstvem obdrží tito žadatelé: Město Letovice (Projektová dokumentace – Svitava, Letovice – zvýšení kapacity koryta km 59.934 – 62.244), Město Šlapanice (Projektová dokumentace – Šlapanice – odvod extravilánových a dešťových vod s protipovodňovými opatřeními) a Město Hodonín (Projektová dokumentace – Protipovodňová zařízení v nezastavěné části města).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Výsledky konkurzu na funkci ředitele Střední školy uměleckoprůmyslové a technické, Velké Opatovice

 

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi dne 12. dubna 2007 vzala na vědomí výsledky konkurzního řízení na funkci ředitele Střední školy uměleckoprůmyslové a technické, Velké Opatovice, Mládežnická 430 a jmenovala do funkce ředitele PhDr. Pavla Grenara.

Vzhledem k tomu, že předcházející ředitel uvedené příspěvkové organizace se vzdal ke dni 31. 8. 2006 funkce ředitele, bylo nutné vypsat na toto místo konkurzní řízení. To proběhlo dne 2. 4. 2007 a konkurzní komise z celkem tří uchazečů pro funkci ředitele vybrala PhDr. Pavla Grenara.

 

Petice za zachování Mateřské školy logopedické, Rosice, Smetanova 964, jako samostatného právního subjektu

 

Rada Jihomoravského kraje (JMK) na své schůzi 12. dubna 2007 vzala na vědomí tři petice občanů, v nichž tito žádají, aby Mateřská škola logopedická v Rosicích byla zachována jako samostatný právní subjekt a nebyla sloučena se školami pro sluchově postižené v Ivančicích a doporučila Zastupitelstvu Jihomoravského kraje vzít na vědomí tyto petice a též schválit návrh odpovědi hejtmana Jihomoravského kraje zástupkyni občanů.

Jak vyplývá z vyjádření hejtmana Jihomoravského kraje, v okrese Brno - venkov tedy v současnosti působí dvě samostatné příspěvkové organizace, které vykonávají souběžně činnost mateřské školy pro děti se zdravotním postižením, vzdálené od sebe cca 13 km. Obě školy se nacházejí v budovách, které jsou majetkem Jihomoravského kraje. Škola v Ivančicích má volné kapacity v mateřské škole, kde v současné době poskytuje vzdělávání dětem s vadami řeči v jedné samostatné třídě, druhá třída je obsazena dětmi s více typy postižení, jednu třídu je možné otevřít, a to právě pro děti s vadami řeči. Současně má nenaplněnou kapacitu internátu, kterou lze využít pro potřeby internátních dětí z MŠ v Rosicích. Vzhledem k uvedeným skutečnostem bylo navrhováno sloučení obou škol v jednu příspěvkovou organizaci s účinností od 1. 7. 2007.

Nicméně nabízí se i další varianty řešící ekonomickou náročnost provozu mateřské školy. V nejbližší době budou zahájena jednání, ve kterých bude řešena možnost převzetí internátního provozu do školy v Ivančicích a převod zřizovatelských kompetencí k MŠ  v Rosicích na město Rosice.

Rada JMK v této souvislosti doporučila Zastupitelstvu JMK schválit příspěvkové organizaci Mateřská škola logopedická, Rosice, Smetanova 964 s účinností od 1. 7. 2007 změnu hlavního účelu a zúžení tomu odpovídajícího předmětu činnosti o internát.

Další předpoklad fungování Mateřské školy logopedické, Rosice, Smetanova 964 se bude odvíjet od skutečného počtu dětí, které budou podle odborníků ze speciálně pedagogického centra pro vady řeči při Základní škole a mateřské škole logopedické, Brno, Veslařská 234,  doporučovány do speciální logopedické péče.

 

Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity,

Historický ústav Akademie věd České republiky (pobočka Brno),

Jihomoravský kraj,

Společnost přátel jižních Slovanů

si Vás dovolují pozvat na sympózium

 

 

k 200. výročí narození Františka Zacha

 

Datum konání:          24. dubna 2007

 

Místo konání:            Přednáškový sál, Moravské zemské muzeum v Brně, Zelný trh 8

 

Jazyky jednání:         čeština, srbština

 

 

Program sympózia:

 

 

09.30 hod.                  Registrace

 

10.00 hod.                  Zahájení konference

 

J. E. Vladimir Vereš

velvyslanec Republiky Srbsko v České republice

 

Ivo Pospíšil

vedoucí ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

 

Ladislav Hladký

zástupce vedoucího Historického ústavu AV ČR (pobočka Brno)

 

Igor Poledňák

                                   náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

 

Ivan Dorovský

předseda společnosti přátel jižních Slovanů

 

 

Referáty:

Moderuje Václav Štěpánek

 

František Zach a slovanský romantismus jeho doby

Ivan Dorovský

Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

 

 

Osobnost F. Zacha v kontextu česko-srbských vztahů

Ladislav Hladký

Historický ústav AV ČR, pobočka Brno

 

F. Zach jako vojenský expert a zakladatel srbského vojenského školství

Richard Stojar

Univerzita obrany, Brno

 

Význam F. Zacha pro rozvoj srbského státu z hlediska současné srbské historiografie

Suzana Rajić

Katedra historie Filozofické fakulty Bělehradské univerzity, Bělehrad

 

Diskuze

 

 

 

13.15 hod.                  Oběd (Historický sál Moravského zemského muzea)

 

 

14.15 hod.                  přesun na Ústřední hřbitov

 

14.45 hod.                  slavnostní akt u hrobu Františka Zacha

 

 

 

 

 

Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity,

Historický ústav Akademie věd České republiky (pobočka Brno),

Jihomoravský kraj,

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity,

Konrad-Adenauer-Stiftung, zastoupení v Praze

si Vás dovolují pozvat na sympózium

 

 

Současné Srbsko – politika, kultura, EU

 

Datum konání:          23. dubna 2007

 

Místo konání:            Přednáškový sál, Moravské zemské muzeum v Brně, Zelný trh 8

 

Jazyky jednání:         čeština, srbština

 

 

Program sympózia:

 

 

10.00 hod.                  Registrace

 

10.30 hod.                  Zahájení konference

 

Ladislav Hladký

zástupce vedoucího Historického ústavu AV ČR (pobočka Brno)

 

Ivo Pospíšil

vedoucí Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

 

Igor Poledňák

                                               náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

 

Břetislav Dančák

ředitel Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity

                                              

Tomislav Delinić

programový manažer Konrad-Adenauer-Stiftung, zastoupení v Praze

 

 

 

Referáty:

Moderuje Igor Poledňák

 

 

10.45 hod.                  Srbská společnost na přelomu tisíciletí

Nebojša Popov

 

 

11.15 hod.                  Odraz proměn srbské společnosti v srbské kultuře

                                    Željko Milanović       

 

 

11.35 hod.                 Politika EU ve vztahu k Srbsku a šířeji k zemím západního Balkánu

N.N.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

 

11.55 hod.                  Význam meziregionální spolupráce pro přibližování Srbska evropské integraci

Igor Poledňák           

Jihomoravský kraj

 

12.15 hod.                  Srbsko a EU. Pohled na integrační problémy a podmínky Evropské unie ze Srbska

N.N.

 

12.35 hod.                  Integrace Srbska do evropské bezpečnostní architektury

Richard Stojar

Univerzita obrany

 

 

12.55 hod.                  Diskuze

 

 

13.15 hod.                  Oběd

              

 

14.30 hod.                  Řízený panel – Integrační problémy Srbska

moderuje Ladislav Hladký, vstupní referát Václav Štěpánek

Historický ústav Akademie věd ČR (pobočka Brno)

 

Politická mapa Srbska

Srdjan Prtina

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

           

Církev a stát

Václav Štěpánek

Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

 

Kosovská otázka

Věra Stojarová

Katedra politologie Fakulty sociálních studií MU

 

Spolupráce s haagským tribunálem

Helena Hýblová

Nejvyšší správní soud

 

Ekonomické problémy

Judita Šťouračová

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů

 

 

17.30 hod.                  Ukončení

 

19.00 hod.                  Raut (Historický sál Moravského zemského muzea)