foto 1 foto 2

Rada doporučila pokračování projektu „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, II. etapa 2013-2017“

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 30. července 2012 doporučila krajskému zastupitelstvu schválit dodatek č. 1 k dohodě o spolupráci mezi Jihomoravským krajem a Povodím Moravy, s.p. Ten spočívá v prodloužení spolupráce do konce roku 2017.

V území povodí řeky Svratky se budují čistírny odpadních vod, které jsou podporovány zejména z dotačního programu OPŽP ale i finančním podílem jednotlivých krajů. V důsledku realizace řady opatření v celém povodí nad Brněnskou údolní nádrží má koncentrace celkového množství fosforu na přítoku do nádrže setrvale klesající tendenci. Do doby výrazného snížení celkového množství fosforu na přítoku do nádrže bude Povodí Moravy s.p. i nadále zajišťovat dobrou kvalitu vody opatřeními přírodě blízkými. Současně také Povodí Moravy s.p. chystá projekty na další opatření na přítocích Veverka a Kuřimka. Zde mají vzniknout sedimentační prostory, které zvýší retenční schopnosti daného území a povedou ke snížení živinové zátěže toku a tím ke snížení přísunu živin včetně fosforu do vodní nádrže Brno. Po pětiletém cyklu vyhodnotí Povodí Moravy s.p. množství fosforu přitékajícího do Brněnské údolní nádrže, zhodnotí vývoj a stanoví potřeby, které budou na kvalitu povrchové vody v nádrži vázány.

Rada současně doporučila krajskému zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace Povodí Moravy, s.p., ve výši 2 519 000 korun na realizaci uvedených opatření na Brněnské údolní nádrži v letech 2013-2017 a tím tak prodloužit spolupráci na tomto projektu. „Půjde zejména o zajištění aerace (provzdušňování) vodního sloupce, srážení fosforu na přítoku, odstraňování biomasy z hladiny a zajištění monitoringu kvality vody a sledování zdravotního stavu vodních živočichů,” uvedl náměstek hejtmana Ivo Polák. „Po celé pětileté období budou omezeny dotace do maximální výše 33 % celkových uznatelných nákladů akce. Předpokládáme, že Povodí Moravy s.p., může k vlastnímu finančnímu podílu a dotaci Jihomoravského kraje získat také finanční podíl i od Města Brna, které je partnerem v rámci tohoto projektu,“ řekl náměstek Polák.