foto 1 foto 2

Jihomoravský kraj má svou vizi do roku 2020 - kraj, kde je radost žít

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo v červnu 2012 Aktualizaci strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020. Kraj tím získal svou vizi na následujících více než osm let.

Dosavadní strategická vize byla obsažena ve Strategii rozvoje kraje Jihomoravského kraje, zpracované v roce 2005. Mezitím kraj prošel významným vývojem: nejprve zde byl výrazný hospodářský růst, poté byl kraj ovlivněn světovou hospodářskou krizí. V souvislosti se schválením strategie Evropa 2020 a formováním evropské kohezní politiky pro období 2014–2020 kraj získává další nové příležitosti, na které chce být dobře připravený a které chce využít. Hlavním cílem je, aby prostředky evropských fondů byly na jižní Moravě využívány efektivně a aby maximálně podpořily rozvoj území kraje. I z těchto důvodů kraj před deseti měsíci přistoupil k aktualizaci své strategické vize. Na přípravě spolupracovali zástupci významných partnerů kraje – v pracovních skupinách mezi sebou o nové krajské vizi diskutovali rektoři univerzit, ředitelé agrárních a hospodářských komor, zástupci pracovišť Úřadu práce ČR, zástupci neziskových organizací, města Brna i zástupci obcí a měst z jihomoravského venkova a mnozí další. Kromě odborné veřejnosti se aktivně zapojili i občané.

Dokument obsahuje zhodnocení naplňování strategie rozvoje z roku 2005, analýzy vlivů, které mají a budou mít na rozvoj kraje významný vliv, analýzu silných, ale i slabých stránek kraje. Na základě toho byly identifikovány rozvojové problémy kraje a pro jejich řešení byla zformulována vize: „Jihomoravský kraj bude ekonomicky prosperujícím regionem, otevřeným vůči mezinárodním výzvám, poskytující svým obyvatelům prostor pro kvalitní život“. „Vize je založena na čtyřech pilířích: konkurenceschopnosti, sociální soudržnosti, infrastruktuře a vyváženém rozvoji území kraje. Tyto pilíře pak odpovídají čtyřem prioritám, které se dále dělí na opatření, obsahující přehled intervencí i náměty na strategické projekty,“ uvedl náměstek hejtmana Václav Božek.
Celý dokument je k dispozici na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz  v sekci regionální rozvoj – konkrétně zde: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=175435&TypeID=2  . K naplnění výše uvedené vize, jak byla schválena zastupitelstvem Jihomoravského kraje, bude důležitá součinnost a spolupráce širokého zapojení veřejnosti i dalších partnerů. Jedině tak bude možné naplnit nové motto rozvoje Jihomoravského kraje – kraje, kde je radost žít.