foto 1 foto 2

Krajské zastupitelstvo podpořilo aktivity seniorských organizací

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 21. června 2012 schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 900 000 korun na aktivity krajské rady Rady seniorů České republiky, jejich členských organizací působících v Jihomoravském kraji a na odborné sociální poradenství na jižní Moravě.

Finanční podpora navazuje na předchozí finanční podporu schválenou krajským zastupitelstvem už loni. Dotace bude použita mj. na divadelní představení, mezigenerační setkání, na tvorbu webových stránek, propagačních materiálů, na kurzy, přednášky, besedy apod. Pomůže seniorům také při orientaci v právních a ekonomických otázkách, zdravotní oblasti a na krytí režijních nákladů.

Rada seniorů České republiky je občanským sdružením, které založilo v roce 2005 dvanáct organizací s cca půlmiliónovou členskou základnou. Disponuje tak reprezentativní mírou suverenity k výkonu vyjednávacích, dohadovacích, informačních, iniciativních, kontrolních, mezigeneračně sjednocujících a poradních funkcí ve vztahu k vládě, ministerstvům, parlamentu, dalším ústavním činitelům a orgánům krajské a obecní samosprávy. Jejím posláním je vytváření otevřené společnosti pro všechny generace, koncipování mezigeneračních vztahů, dialogu a tolerance, aktivizace starší generace pro duchovní, kulturní, sociální a společenský rozvoj.

Krajské zastupitelstvo rovněž schválilo dotaci ve výši dva miliony korun pro město Blansko na rozšíření jídelny Městského klubu důchodců. V těchto prostorách se konají poslechové koncerty, vystoupení, taneční večery a další kulturní, společenské a vzdělávací akce. Uskutečněním uvedeného záměru dojde ke zkvalitnění podmínek pro plnohodnotný aktivní způsob života blanenských seniorů.