1. Činnost odboru

Odbor životního prostředí

   zejména

  • zajišťuje v rámci své činnosti jak výkon samostatné, tak i přenesené působnosti v oblasti ochrany životního prostředí
  • zajišťuje výkon státní správy na úseku odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, prevence závažných havárií a pohřebnictví
  • realizuje posuzování vlivu záměrů a koncepcí na životní prostředí, zajišťuje výkon státní správy na úseku integrované prevence, ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany nerostného bohatství  
  • je vodoprávním úřadem v oblasti vodního hospodářství a ochrany vod, provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, je i povodňovým orgánem a řeší problematiku povodní a protipovodňové ochrany
  • vykonává státní správu lesů, myslivosti a rybářství
  • je orgánem státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny, vyhlašuje zvláště chráněná území v kategorii přírodního parku, přírodní památky a přírodní rezervace a zajišťuje péči o tato území, zajišťuje záchranné programy ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
  • jako koordinátor zabezpečuje realizaci úkolů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje, spravuje data GIS v oblasti životního prostředí, vede veškerou správu financí odboru, eviduje a řeší agendu stížností, podnětů a petic, koordinuje vypracování vyjádření krajského úřadu jako dotčeného správního úřadu v územních, stavebních a jiných obdobných řízeních 

 

Kompletní náplň činnosti odboru naleznete v příloze č. 2 organizačního řádu - Náplně činností