1. Činnost odboru

Odbor zdravotnictví

   zejména

  • zabezpečuje plnění funkce zřizovatele odvětvových příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví (nemocnice, zdravotnická záchranná služba, odborné léčebné ústavy, zvláštní dětská zařízení), metodicky je řídí a kontroluje
  • realizuje výkon státní správy na úseku vydávání oprávnění k poskytování zdravotních služeb, včetně kontrolní činnosti a vedení databáze poskytovatelů zdravotních služeb na území kraje
  • vyřizuje podněty a stížnosti občanů v oblasti zdravotnictví, v závažných případech pro tento účel ustavuje nezávislé odborné komise
  • jako odvolací orgán rozhoduje ve věcech návrhů na přezkoumání lékařských posudků a ve věcech pracovní neschopnosti
  • provádí kontrolní činnost u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v oblasti agendy receptů a žádanek s modrým pruhem a v oblasti přestupkové agendy na úseku zdravotnictví
  • zajišťuje dotační řízení na poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje na podporu a rozvoj nestátních neziskových organizací zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví 

 Kompletní náplň činnosti odboru naleznete v příloze č. 2 organizačního řádu - Náplně činností