1. Činnost odboru

Odbor územního plánování a stavebního řádu

   zejména

 • pořizuje zásady územního rozvoje včetně územně analytických podkladů kraje
 • pořizuje územní studie
 • uplatňuje požadavky k územním plánům a jejich změnám
 • určuje obecní úřad obecním stavebním úřadem a rovněž tuto působnost může odejmout
 • koordinuje, usměrňuje, sjednocuje a kontroluje výkon státní správy na úseku stavebního řádu v rámci kraje a podřízených správních úřadů
 • zajišťuje nápravu nesprávných a nezákonných rozhodnutí vydaných správními úřady nižšího stupně na úseku stavebního řádu včetně pověřování podřízených správních úřadů projednáváním a rozhodováním
 • zajišťuje agendu obnovy správního řízení a nového rozhodování a přezkumného řízení
 • rozhoduje o odvoláních podaných proti rozhodnutím podřízených správních orgánů
 • provádí úkony správního orgánu v rozsahu stanoveném v pověření ředitele na úseku stavebně správním
 • zajišťuje zrušení opatření městských a obecních úřadů, u nichž je zjištěn rozpor se zákony, jinými závaznými právními předpisy vydanými na základě zákona a v jeho mezích, usneseními vlády nebo směrnicemi ústředních správních úřadů
 • zajišťuje vyřizování oznámení petic, podnětů a stížností - zejména dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním
 • vydává opatření k zajištění zjištěných nedostatků v činnosti podřízených správních úřadů
 • provádí metodickou, poradenskou a konzultační činnost v oblasti stavebního řádu
 • podílí se na přípravě materiálů pro komise, výbory, radu a zastupitelstvo Jihomoravského kraje
 • průběžně se seznamuje se závaznými právními předpisy souvisejícími se svěřenou agendou

 

Kompletní náplň činnosti odboru naleznete v příloze č. 2 organizačního řádu - Náplně činností