1. Činnost odboru

Odbor školství

   zejména

 • vykonává celou řadu činností souvisejících s výkonem státní správy a samosprávy ve vztahu k 230 školám a školským zařízením, které jsou příspěvkovými organizacemi zřizovanými Jihomoravským krajem, metodicky je řídí a kontroluje
 • zajišťuje úkoly spojené s výkonem státní správy ve vztahu ke školám a školským zařízením zřizovaným obcemi, církvemi a soukromými zřizovateli
 • sumarizuje účetní a finanční výkazy všech škol a školských zařízení na území kraje zřizovaných krajem, obcí, dobrovolným svazkem obcí a zasílá těmto příspěvkovým organizacím dotace ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání
 • zpracovává statistiku škol a školských zařízení především o počtu dětí, žáků, studentů a poskytnutých mzdových prostředků pedagogickým a ostatním pracovníkům ve školství
 • poskytuje informace uchazečům o studium i jejich zákonným zástupcům o nabídce středního a vyššího odborného vzdělávání v Jihomoravském kraji, zajišťuje přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v 1. ročnících v jednotlivých oborech a formách vzdělávání po 1. kole přijímacího řízení
 • v oblasti vzdělávání zdravotně postižených poskytuje informace zákonným zástupcům o možnostech vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením, o optimálních vzdělávacích cestách tak, aby vždy byly řešeny aktuální vzdělávací problémy dítěte, žáka popř. studenta
 • rozhoduje o vydání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vzdělání v České republice nebo rozhodnutí o platnosti zahraničního vysvědčení v České republice absolventům zahraničních škol, kteří získali doklad o základním, středním nebo vyšším odborném vzdělání
 • zajišťuje metodické a právní poradenství pro školy a školská zařízení zřizovaná Jihomoravským krajem a pro obce Jihomoravského kraje
 • metodicky řídí, sleduje a kontroluje hospodárnost a účelnost vynakládaných finančních prostředků na investiční činnost odvětvových příspěvkových organizací
 • zajišťuje administraci dotačních titulů z rozpočtu JMK pro oblast školství, volnočasových aktivit mládeže, tělovýchovy a sportu, národnostních menšin, prevence kriminality a protidrogové prevence včetně metodické pomoci žadatelům – zejména obcím a NNO
 • zodpovídá za rozvoj a naplňování cílů projektu "Systém podpory nadaných studentů" na území JMK
 • koordinuje spolupráci subjektů působících na území JMK v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence 

 

Kompletní náplň činnosti odboru naleznete v příloze č. 2 organizačního řádu - Náplně činností