foto 1 foto 2

1. Činnost odboru

Odbor sociálních věcí

   zejména

  • zabezpečuje plnění funkce zřizovatele odvětvových příspěvkových organizací, které poskytují sociální služby, metodicky je řídí a kontroluje (jde o pobytová zařízení, zejména domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením)
  • zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na území kraje
  • rozhoduje o registraci poskytovatelů sociálních služeb na území Jihomoravského kraje a vede registr poskytovatelů sociálních služeb
  • vyřizuje stížnosti a další podněty obcí a občanů v oblasti sociálních služeb a sociálně právní ochrany dětí
  • rozhoduje v odvolacím řízení na úseku sociálně právní ochrany dětí
  • zajišťuje zprostředkování náhradní rodinné péče v součinnosti s obecními úřady obcí s rozšířenou působností, Ministerstvem práce a sociálních věci ČR a Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí a vytváří podmínky pro zřizování zařízení sociálně právní ochrany dětí
  • rozhoduje o zařazení a vyřazení žadatele do evidence osob vhodných stát se pěstounem nebo osvojitelem a vede tuto evidenci

     


 

Kompletní náplň činnosti odboru naleznete v příloze č. 2 organizačního řádu - Náplně činností

 

Účinností zákona č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, byla od 01.01.2012 agenda inspekcí poskytování sociálních služeb převedena z krajských úřadů na krajské pobočky Úřadu práce České republiky a agenda odvolacího řízení na úseku sociálních dávek z krajských úřadů na Ministerstvo práce a sociálních věcí.