1. Činnost odboru

Odbor majetkový

   zejména

  • zajišťuje vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovitému majetku ve vlastnictví kraje včetně majetkoprávní přípravy pro investiční akce financované krajem i EU
  • zabezpečuje sjednocení vlastnictví pozemků a staveb na nich stojících, pokud je vlastníkem stavby či pozemku třetí osoba
  • předkládá orgánům kraje k rozhodnutí návrhy na nakládání s nemovitým majetkem kraje v souladu se zákonnou povinností kraje ekonomicky využívat nemovitý majetek
  • zabezpečuje realizaci změny vlastnictví ve vztahu ke katastru nemovitostí a územním finančním orgánům
  • eviduje veškerý nemovitý majetek ve vlastnictví JMK včetně všech právních vztahů a jejich změn s majetkem souvisejících, včetně evidence nemovitého majetku, který je ve vlastnictví třetích osob a je na základě smluvních vztahů užíván některou z příspěvkových organizací zřizovaných krajem
  • zabezpečuje zájmy kraje jako vlastníka nemovitého majetku v územních a stavebních řízeních na celém území JMK včetně zřizování věcných břemen, omezujících nemovitý majetek JMK
  • zabezpečuje celkovou koncepci pojištění majetku kraje

 

Kompletní náplň činnosti odboru naleznete v příloze č. 2 organizačního řádu - Náplně činností