1. Činnost odboru

Odbor kontrolní a právní

   zejména

  • vyřizuje a prošetřuje stížnosti a petice občanů; provádí kontrolu uvnitř krajského úřadu; poskytuje metodickou pomoc v oblasti vyřizování stížností a petic
  • provádí finanční kontrolu, a to vůči příspěvkovým organizacím kraje a vůči příjemcům dotací z rozpočtu kraje; poskytuje metodickou pomoc v oblasti finanční kontroly
  • přezkoumává hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí
  • vykonává dozor na přenesenou působností obcí; vyřizuje žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím; poskytuje právní služby ostatním odborům krajského úřadu; poskytuje metodickou pomoc v uvedených oblastech a v oblasti všeobecné právní metodiky k zákonu o obcích


 

Kompletní náplň činnosti odboru naleznete v příloze č. 2 organizačního řádu - Náplně činností