1. Činnost odboru

Odbor kancelář hejtmana

   zejména

  • plní úkoly odboru kancelář hejtmana související s výkonem funkce hejtmana
  • zabezpečuje právní agendu odboru dle zákona o svobodném přístupu k informacím a zajišťuje vedení agendy připomínkových řízení
  • organizuje tiskové konference a seznamuje veřejnost s rozhodnutími orgánů kraje
  • zabezpečuje podklady pro rozhodování o souhlasu s užitím znaku a praporu Jihomoravského kraje
  • zpracovává výroční zprávu Jihomoravského kraje
  • zajišťuje administraci související s agendou poskytování dotací pro jednotky dobrovolných hasičů a individuálních dotací
  • zabezpečuje zasedání ZJMK a schůze RJMK po organizačně technické stránce
  • odpovídá za zveřejňování informací na úřední desce KrÚ, k tomu vede evidenci dokumentů zveřejňovaných na úřední desce KrÚ
     

 

Kompletní náplň činnosti odboru naleznete v příloze č. 2 organizačního řádu - Náplně činností