foto 1 foto 2

1. Činnost odboru

Odbor kultury a památkové péče

   zejména

  • zajišťuje výkon samostatné i přenesené působnosti v oblasti památkové péče
  • plní úkoly orgánu státní památkové péče pro národní kulturní památky na území kraje, vykonává dozor při obnově národních kulturních památek
  • je dotčeným orgánem k zabezpečení nepředvídatelných kulturně cenných archeologických nálezů
  • plní státní správu k řízení o válečných hrobech
  • metodicky řídí a kontroluje odvětvové příspěvkové organizace (muzea, galerie, hvězdárnu atd.)
  • vyjadřuje se v řízení o prohlášení věci za kulturní památku či zrušení prohlášení věci za kulturní památku
  • vydává propagační materiál muzeí, galerie a hvězdárny Jihomoravského kraje, který je určen jak pro obyvatele, tak pro návštěvníky kraje
  • zabezpečuje zpracování podkladů pro poskytování dotací z rozpočtových prostředků kraje

 

Kompletní náplň činnosti odboru naleznete v příloze č. 2 organizačního řádu - Náplně činností