1. Činnost odboru dopravy

ODBOR DOPRAVY

   zejména

 • koordinuje problematiku bezpečnosti silničního provozu (BESIP)
 • spolupracuje se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK), příspěvkovou organizací kraje, při údržbě, opravách a výstavbě silnic II. a III. tříd na území kraje
 • komplexním způsobem řeší dopravní obslužnost území kraje, zajišťuje postupné zavádění integrovaného dopravního systému (IDS JMK) na celém území kraje
 • vydává dopravcům rozhodnutí o udělení licencí na provoz linkové osobní dopravy (u autobusů)
 • vydává rozhodnutí o schválení jízdního řádu autobusových linek
 • v rámci státního odborného dozoru kontroluje u veřejné linkové dopravy dodržování trasy, jízdního řádu, potřebné doklady, koncesi a licenci, stav označníků a vylepených jízdních řádů 
 • rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí obecních úřadů o zamítnutí námitek proti provedení záznamu trestných bodů v registru řidičů
 • rozhoduje o zařazení, resp. vyřazení, pozemní komunikace do kategorie silnic II. a III. třídy
 • rozhoduje o povolení stavby, resp. reklamního zařízení, v silničním ochranném pásmu
 • vede evidenci podnikatelů v silniční dopravě Jihomoravského kraje
 • zajišťuje zkoušky a vydává osvědčení o odborné způsobilosti dopravců
 • pro mezinárodní dopravu vydává dopravcům eurolicence
 • zajišťuje zkoušky učitelů pro výuku a výcvik řidičů
 • uděluje oprávnění k provozování stanic technické kontroly (STK)

 


 

Kompletní náplň činnosti odboru naleznete v příloze č. 2 organizačního řádu - Náplně činností