foto 1 foto 2

2. Právní předpisy a metodika

Metodické listy odboru životního prostředí

Právní předpisy odboru životního prostředí

 • zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
 • zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
 • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla
 • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního plánování
 • vyhláška č. 63/2013 Sb., kterou se se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

ochrana přírody a krajiny

 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • vyhláška č. 667/2004 Sb., kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní
 • nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit
 • vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000
 • vyhláška č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku
 • vyhláška č. 152/2006 Sb., o odchylném postupu při ochraně ptáků a výjimce ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ptáků pro jejich značení
 • vyhláška č. 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného
 • vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku
 • vyhláška č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území
 • zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
 • vyhláška č. 360/2000 Sb., o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech
 • zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)
 • vyhláška č. 210/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhy

geologie
 

 • zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon (o ochraně a využití nerostného bohatství)
 • zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu

odpadové hospodářství

 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
 • vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 • vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB
 • vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků
 • vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
 • vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi
 • vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
 • vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků
 • vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů
 • vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování komunálních odpadů
 • nařízení vlády České republiky č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky 2015-2024
 • vyhláška č. 248/2015 Sb., o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik
 • obecně závazná vyhláška Jihomoravského kraje č. 1/2016, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025
 • vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů
 • vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

ochrana ovzduší

 • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
 • vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
 • vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
 • nařízení č. 53/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách
 • Nařízení vlády č. 189/2018 Sb. o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
 • nařízení Jihomoravského kraje č. 384/2004, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti a polycyklických aromatických uhlovodíků Jihomoravského kraje a Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje, ve znění Nařízení č. 11 Jihomoravského kraje ze dne 28. 6. 2012

prevence závažných havárií

 • zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

posuzování vlivů na životní prostředí

 • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
 • vyhláška č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí

integrovaná prevence

 • zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
 • zákon č. 69/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci

vodní hospodářství

 • zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon
 • nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
 • nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod
 • vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance
 • vyhláška č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
 • vyhláška č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
 • vyhláška č. 471/2001 Sb., o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly
 • vyhláška č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody
 • vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
 • vyhláška č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím
 • vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovení záplavových území
 • vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
 • vyhláška č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí
 • vyhláška č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci)
 • vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání
 • vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
 • nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
 • vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
 • vyhláška č. 23/2007 Sb., o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí ČR
 • vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla
 • vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží
 • vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod
 • vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod
 • vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
 • vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod
 • vyhláška č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
 • vyhláška č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech kanalizacích
 • zákon č. 305/2000 Sb., o povodích

rybářství

 • zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství
 • vyhláška č. 197/2004 Sb., kterou se provádí zákon o rybářství

myslivost

 • zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o myslivosti
 • vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu
 • vyhláška č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře
 • vyhláška č. 7/2004 Sb., o posouzení podmínek pro bažantnice
 • vyhláška č. 553/2004 Sb., podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě

lesní hospodářství

 • zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon
 • vyhláška č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa
 • vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí
 • vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů
 • vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování
 • vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství
 • vyhláška č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa
 • vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
 • vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin
 • vyhláška č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů
 • vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
 • zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb.

ochrana zemědělského půdního fondu

 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany zemědělského půdního fondu
 • Vyhláška č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu

pohřebnictví

 • zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

ochrana zvířat proti týrání

 • zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • vyhláška č. 21/2013 Sb. o stanovení podmínek při chovu psů a koček