2. Právní předpisy a metodika

Metodické listy odboru regionálního rozvoje

Právní předpisy odboru regionálního rozvoje

 • zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
 • zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje
 • vyhláška č. 207/2005 Sb., o formě a obsahu plnění informační povinnosti k poskytnuté veřejné podpoře
 •  zákon č.72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)
 • zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování
 • zákon č. 360/2004 Sb., o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení)
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
 • zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
 • zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů
 • zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
 • zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
 • zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)
 • Smlouva o založení Evropského společenství
 • Nařízení Rady č. 659/1999 ze dne 22. 3. 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES
 • Nařízení Komise č. 794/2004 ze dne 21. 4. 2004, pro implementaci Nařízení Rady č. 659/1999 (notifikační formuláře)
 • Nařízení Komise č. 1627/2006, kterým se mění nařízení č. 794/2004, pokud jde o standardní oznamovací formuláře pro státní podporu
 • Nařízení Komise č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis
 • Nařízení Komise č. 875/2007 ze dne 24.7.2007, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis v odvětví rybolovu
 • Nařízení Komise č. 1535/2007 ze dne 20. 12.2007, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů
 • Nařízení komise (ES) č. 800/2008 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašující určité kategorie podpor za slučitelné se společným trhem (Nařízení o Obecné blokové výjimce)