2. Právní předpisy a metodika

Metodické listy odboru majetkového

Právní předpisy odboru majetkového

 • zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů
 • zákon č. 290/2002 Sb.,o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách
 • zákon č. 166/2004 Sb., o převodu některého majetku, se kterým je příslušný hospodařit Česká správa letišť, státní podnik z vlastnictví České republiky do vlastnictví některých krajů
 • zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí
 • vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon o zápisu vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a o katastru nemovitostí ČR - část
 • vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí ČR
 • zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
 • zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony
 • zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
 • vyhláška č. 62/2001 Sb.,o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu
 • zákon č. 95/1999 Sb.,o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby
 • zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
 • zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
 • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
 • zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zákon 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR
 • zákon č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování nemovitostí
 • zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)