2. Právní předpisy a metodika

Metodické listy odboru kancelář ředitele

Právní předpisy odboru kancelář ředitele 

 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění
 • nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, v platném znění
 • nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění
 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění
 • zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění
 • zákon č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), v platném znění
 • nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění
 • nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), v platném znění
 • nařízení vlády č. 283/1999 Sb., o úpravě  náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemoci z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku), v platném znění
 • vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 58/1991 Sb., o vymezení obsahu mzdových prostředků, v platném znění
 • zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,  ve znění pozdějších předpisů souvisejících zákonů, v platném znění
 • zákon č. 155/1995 Sb.,  o důchodovém pojištění, v platném znění
 • zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění
 • zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  v platném znění
 • zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění
 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění
 • vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o  specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), v platném znění
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
 • vyhláška 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, v platném znění
 • zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění
 • zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění
 • zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
 • nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, v platném znění
 • nařízení vlády č.378/2001 Sb., požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení a nářadí, v platném znění
 • nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění
 • zákon č. 312/2002 o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých  zákonů, v platném znění
 • vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, v platném znění
 • vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků,  v platném znění
 • nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatků ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, v platném znění
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
 • zákon č. 101/2000 Sb., ze dne 4. dubna 2000, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 227/2000 Sb., ze dne 29.června 2000, o elektronickém podpisu a o změně dalších zákonů, v platném znění 
 • příkaz ředitele Organizace č. 2/2001 „Práva a povinnosti správce osobních údajů při jejich zpracování dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen zákon)“, v platném znění
 • zákon č. 148/1998 Sb., ze dne 11. června 1998, o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 121/2000 Sb., ze dne 7. dubna 2000, právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění
 • usnesení vlády české republiky č. 624 ze dne 20. června 2001, v platném znění
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění
 • zákon 81/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, v platném znění
 • zákon 300/2008 Sb.,  o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění
 • zákon č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění