2. Právní předpisy a metodika

Metodické materiály odboru dopravy

Veřejná osobní doprava

Pozemní komunikace

Právní předpisy pro odbor dopravy

 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
 • zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 31/2001 Sb. , o řidičských průkazech a registru řidičů
 • vyhláška č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod
 • zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • vyhláška č. 342/2014 Sb., změna vyhlášky o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
 • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel
 • vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
 • vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
 • vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě
 • sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 62/2010 Sb.m.s., kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
 • vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě
 • vyhláška č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy
 • vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
 • zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících
 • nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících
 • nařízení vlády č. 295/2010 Sb., o stanovení požadavků a postupů pro zajištění propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících
 • vyhláška č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace
 • vyhláška č. 297/2010 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro uveřejnění oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
 • zákon č. 266/1994 Sb., o drahách
 • nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70
 • nařízení Rady (EHS) č. 3821/85
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009