foto 1 foto 2

Projekt SoMoPro se představí v Moskvě

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání ve čtvrtek 3. května 2012 schválila záměr uspořádat prezentaci programu SoMoPro v Moskvě v prostorách Velvyslanectví České republiky v Ruské federaci.
Zároveň rada schválila úhradu nákladů na tuto prezentaci a účast profesora Edwarda N. Trifonova, který je hostujícím vědcem na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v rámci programu SoMoPro, na této prezentaci.

„Chceme posílit povědomí o tomto unikátním jihomoravském programu. Bude-li prezentace úspěšná, připravíme prezentace i jinde,“ uvedl hejtman Michal Hašek.
Základním smyslem programu „South Moravian Programme for Distinguished Researchers (Jihomoravský program pro špičkové vědce – dále jen SoMoPro)“ je pokračování podpory příchodu špičkových zahraničních vědeckých pracovníků do Jihomoravského kraje, aby se podíleli na rozvoji vědecko-výzkumného potenciálu JMK.

Rada jmenovala další ředitele středních škol

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání ve čtvrtek 3. května 2012 jmenovala do funkce dalších 27 ředitelů středních škol zřizovaných krajem.

„Schválili jsme výsledky dalších konkurzů, jmenovaní ředitelé se své funkce ujmou 1. srpna 2012 na dobu šesti let,“ řekl náměstek hejtmana Stanislav Juránek. „Stále se nám daří dodržet harmonogram, který jsme si nastavili. V tuto chvíli jsme už v jedné třetině, rada jmenovala dosud 49 ze 150 ředitelů. V 36 případech dosavadní ředitelé obhájili svoji pozici, 13 ředitelů či ředitelek je nových. Konkurzy probíhají průběžně, věřím, že ještě do konce školního roku bude jmenováno všech 150 ředitelek či ředitelů škol a školských zařízení, na jejichž místa jsme na jaře vypsali výběrová řízení,“ dodal náměstek Juránek. Jak zdůraznil, ve všech případech krajská rada jmenovala ředitele v souladu s návrhem konkurzní komise.

Seznam jmenovaných ředitelů škol ZDE (xls, 50 kB).

Kraj rozšíří pomoc znevýhodněným mikroregionům

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání ve čtvrtek 3. května 2012 schválila přípravu projektu „Vytvoření strategických nástrojů veřejné správy pro rozvoj socioekonomicky znevýhodněných území Jihomoravského kraje“.

Jeho cílem bude podání projektové žádosti v rámci výzvy č. 89 „Výzva pro předkládání GP 4.1 – Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy“ v oblasti podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy v operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

„Rozšiřujeme tak pomoc znevýhodněným mikroregionům jižní Moravy – Malé Hané, Vranovsku a Horňácku,“ uvedl hejtman Michal Hašek. „Nepůjde jen o jednorázové dotace, ale teď i o nástroj pro trvalejší pomoc“.

Cílem projektu bude navržení konkrétní a reálné řešení v socioekonomicky znevýhodněných územích Jihomoravského kraje, analýza současného stavu a vytvoření konkrétních nástrojů a opatření vedoucích ke zlepšení současného neuspokojujícího stavu. Hlavními výstupy projektu budou strategické dokumenty, které budou obsahovat analýzu stavu a konkrétní integrované projekty (fiche) území, které budou následně z pomocí národních, evropských a soukromých finančních zdrojů realizovány.

Projekt souvisí s probíhající aktualizací Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020. K jeho prioritám patří mj. hledání konkrétního řešení situace v socioekonomicky znevýhodněných oblastech kraje, definování příčiny tohoto stavu a návrhů opatření na jeho zlepšení.

Rada schválila vyhlášení výzvy v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání ve čtvrtek 3. května 2012 schválila vyhlášení 2. výzvy k předkládání grantových projektů do 2. globálního grantu v oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celková výše finanční alokace v rámci této výzvy činí více než 145 milionů korun. Jedná se o oblast zvyšování kvality ve vzdělávání, rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

„O tyto prostředky si budou moci požádat subjekty z jižní Moravy. Půjde zejména o podporu vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek a o podporu nabídky v oblasti dalšího vzdělávání,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Výzva k předkládání grantových projektů bude vyhlášena dne 7. května 2012 a ukončena dne 18. června 2012. Bližší informace budou zveřejněny na http://opvk.kr-jihomoravsky.cz/ .

Rada schválila dotační program pro včelaře

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání ve čtvrtek 3. května 2012 schválila dotační program „Podpora včelařství“ pro rok 2012.

„Jde o pokračování naší podpory z minulých let,“ uvedl náměstek hejtmana Ivo Polák, „žádosti o dotace budeme přijímat během následujících týdnů, o rozdělení rozhodneme ještě před prázdninami“. Cílem dotačního programu je podpora včelařů a včelařství za účelem zvýšení stavů včelstev, eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení zdravotního a genetického stavu včelstev a podpora chovu včel jako významného odvětví zemědělství v Jihomoravském kraji.
V rámci dotačního programu byly vypsány dva dotační tituly:
- dotační titul 1 – Podpora zájmového včelařství je určen přímo pro jednotlivé včelaře – fyzické osoby a má sloužit zejména na obnovu a rozšíření včelařského vybavení. Na tento titul je vyčleněna částka 1 700 000 korun, maximální výše dotace na jednu akci je 10 000 korun.
- dotační titul 2 – Rozvoj volnočasových aktivit mládeže je určen na podporu včelařských kroužků mládeže a má sloužit zejména na rozšíření včelařského vybavení, propagační a informační činnost. Na tento titul je vyčleněna částka 300 000 korun, maximální výše dotace na jednu akci je 25 000 korun.
foto JMKfoto JMKfoto JMK