Informace č.j.: JMK 46246/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
               Čj.:                                        SpZn.:                                   Vyřizuje/linka                                    Brno
JMK 46246/2007                    S-JMK 36564/2007 OKP           Mgr. Doleželová/541651213                        5. 4. 2007               
 
 
Sdělení k R43 - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
 
dne 18. 3. 2007 obdržel Jihomoravský kraj Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – sdělení k R43“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti „město Brno oslovilo Krajský úřad ve věci R43 a ÚP VÚC BSRA“ s tím, že požadujete předat
1)      veškerou korespondenci JMK (a všech jeho orgánů) a města Brna (primátor, odbor 0UPR a další) ve věci R43za období od 1.9.2006
2)      veškerou korespondenci JMK (a všech jeho orgánů) a MMR ve věci R43 za období od 1.9.2006
3)      veškerou korespondenci JMK (a všech jeho orgánů) a ŘSD ve věci R43 za období od 1.9.2006, a to včetně korespondence o petici k R43, kterou organizovala ODS
v Bystrci
4)      veškerou korespondenci JMK (a všech jeho orgánů) a MD ve věci R43 za období od 1.9.2006“.
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám k jednotlivým bodům Žádosti v příloze předáváme informace, kterými disponujeme, a to:
 
 1. dopis primátora statutárního města Brna ze dne 15. 1. 2007 č. j.: KP/66/O včetně přílohy (dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 144424/2006 ze dne 18. 12. 2006 včetně přílohy, kterou je dopis Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 30. 11. 2006 č.j. 31360/2006 – 84/543 s názvem „Posouzení ÚP VÚC BSRA – žádost o metodickou pomoc“ spolu s přílohou – „Záznam“),
 2. dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j 144424/2006 ze dne 18. 12. 2006 [příloha k dopisu – „záznam z jednání“ – předaná k bodu 1) Žádosti],
 3. dopis Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 30. 11. 2006 č.j. 31360/2006 – 84/543 s názvem „Posouzení ÚP VÚC BSRA – žádost o metodickou pomoc“ včetně přílohy („Záznam“),
 4. dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje (odboru životního prostředí) ze dne 22. 1. 2007 č.j.: JMK 8940/2007 („Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru ‚Rychlostní komunikace R 43 v úseku dálnice D1 – Kuřim‘, okres Brno-město a Brno-venkov na lokality soustavy Natura 2000“)
 5. e-mail ze dne 17. 10. 2006 ve věci „Přeložky silnice II/385 Čebín“,
 6. e-mail ze dne 20. 9. 2006 ve věci „Změny ÚPO Čebín“,
 7. dopis Jihomoravského kraje č.j.: JMK 161398/2006 ze dne 21. 12. 2006 s názvem „Silnice I/43 Česká – Kuřim, aktualizace studie“,
 8. Záznam z jednání na ‘Studie přřeložeky sil. II/385 Čebín – Hradčany‘ – řešení odpojení průtahů v Čebíně v ZÚ“ věštěn přílohy („Prezenční listina“),
 9. dopis Magistrátu města Brna zn. OÚPR/V-632/06/Sam ze dne 10. 11. 2006 s názvem „Žádost o stanovisko ve věci platnosti ÚP VÚC BSRA a v ní vedené rychlostí komunikace R 43“ včetně příloh, kterými jsou dospi Úřadu městské části města Brna, Brno – Bystrc ze dne 23. 10. 2006 sp. zn.:OST/OBC/1536-06/Po s názvem „postoupení usnesení 4/25. zasedání ZMČ Brno – Bystrc“ včetně přílohy („Výpis ze zápisu4/25. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc konaného dne 11.10.2006“) a dopis Magistrátu města Brna zn. opor/53621/06/Sam ze dne 10. 11. 2006 s názvem „Postoupení usnesení ZMO Brno – Bystrc ve věci ‘Sesouhlasení územně plánovací dokumentace města Brna s platným Územním plánem velkého územního celku brněnské sídelní aglomerace z r. 1985 a pořízení Regulačního plánu městské části Brno – Bystrc‘“,
 10. dopis Ředitelství silnic a dálnic ČR zn. 1130/07-10332 ze dne 29. 1. 2007 s názvem „Předání dokumentace“ včetně přílohy – CD ROMu; obsah dokumentace předávané Krajskému úřadu Jihomoravského kraje na CD – ROMu je shodný i s obsahem dokumentace předané Krajskému úřadu Jihomoravského kraje v papírové podobě (tato „papírová podoba“ Vám tudíž není předávána),
 11. dopis Jihomoravského kraje ze dne 13. 12. 2006 č.j.: 157894/2006 s názvem „Postoupení petice“ včetně příloh („Předání petice Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc“, „Petice Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc Proti trasování, výstavbě a provozu plánované rychlostní komunikace R 43“ a „Petice Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc Proti trasování, výstavbě a provozu plánované rychlostní komunikace R 43“ – v daném případě byly anonymizovány osobní údaje fyzických osob – viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 5. 4. 2007),
 12. dopis Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 4. 1. 2007 zn. ŘSD ČR-SB / 61 /07-51 s názvem „Vrácení petice“ (příloha – viz bod 11 tohoto sdělení),
 13. dopis ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 10. 1. 2007 č.j.: JMK 2373/2007 (příloha – viz bod 11 tohoto sdělení),
 14. dopis Ředitelství silnic a dálnic ČR zn. ŘSD ČR-SB /878 /07.51 ze dne 29. 3. 2007 s názvem „Vrácení petice“ včetně přílohy, kterou je dopis Ředitelství silnic a dálnic ČR zn. ŘSDČR/179/07-51 ze dne 17. 1. 2007 s názvem „Petice proti trasování, výstavbě a provozu plánované rychlostí komunikaci R 43“ – v daném případě byly anonymizovány osobní údaje fyzických osob – viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 5. 4. 2007; příloha k dopisu Ředitelství silnic a dálnic ČR zn. ŘSD ČR-SB /878 /07.51 ze dne 29. 3. 2007 s názvem „Vrácení petice“ s názvem „Petice Zastupitelstva ÚMČ Brno Bystrc – 2 x ověřená kopie včetně průvodního dopisu“ předána v rámci bodu 11) tohoto sdělení,
 15. dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje (odboru územního plánování a stavebního řádu) č.j.: JMK 128396/2006 ze dne 18. 10. 2006 s názvem „Žádost o vyjádření ke schválenému ÚP VÚC BSRA“).
 
 
Žádnými dalšími informacemi v dané věci nedisponujeme.
           
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                          Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                         vedoucí odboru kontrolního a právního
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: dle textu