foto 1 foto 2

Informace k nakládání se zdravotnickou dokumentací při ukončení poskytování zdravotních služeb

Informace k nakládání se zdravotnickou dokumentací při ukončení poskytování zdravotních služeb

Povinností poskytovatele zdravotních služeb je vedení a uchovávání zdravotnické dokumentace, která může být vedena v listinné či elektronické podobě. Poskytovatel je povinen s dokumentací nakládat podle zákona č. 372/2011 Sb. (§§ 52-78), o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon) a vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, případně jiných platných právních předpisů.

 

V případě ukončení poskytování zdravotních služeb

  • 1. úmrtím poskytovatele, zdravotnickou dokumentaci převezme příslušný správní orgán (krajský úřad) nebo osoba, která hodlá pokračovat v poskytování zdravotních služeb (viz § 27 zákona).
    Pacient má právo zvolit si nového poskytovatele zdravotních služeb. Předání zdravotnické dokumentace nově zvolenému poskytovateli se provede na základě písemné žádosti pacienta nebo nově zvoleného poskytovatele; poskytovatel zvolený pacientem ke své žádosti připojí písemné vyjádření pacienta o provedené volbě.
    Žádost bude obsahovat: jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození pacienta, adresu místa trvalého pobytu nebo místa hlášeného pobytu a identifikační údaje původního a nově zvoleného poskytovatele;
  • 2. z rozhodnutí poskytovatele, který hodlá ukončit poskytování zdravotních služeb, je povinen informaci o ukončení své činnosti zveřejnit alespoň 60 dnů přede dnem zamýšleného ukončení, a to ve zdravotnickém zařízení na veřejně přístupném místě, popřípadě na svých internetových stránkách. Poskytovatel současně požádá příslušný správní orgán a obec, na jejímž území poskytuje zdravotní služby, o uveřejnění uvedené informace na jejich úřední desce; příslušný správní orgán a obec jsou povinny tuto informaci uveřejnit. V informaci uvede datum zamýšleného ukončení činnosti, datum, do kterého lze předložit žádost o předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem, a adresu místa pro předložení žádosti, popř. uvede, která osoba za něj hodlá pokračovat v poskytování zdravotních služeb;
  • 3. zánikem oprávnění k poskytování zdravotních služeb na základě rozhodnutí příslušného správního orgánu, je poskytovatel povinen zajistit předání zdravotnické dokumentace a její soupis příslušnému správnímu orgánu,
    a to do 10 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.
  • 4. v důsledku jiných skutečností, kdy fyzická nebo právnická osoba nemůže pokračovat v poskytování zdravotních služeb, předá zdravotnickou dokumentaci a její soupis neprodleně příslušnému správnímu orgánu.


Související dokumenty:

Žádost o předání zdravotnické dokumentace - pacient, (pdf, 188 kB)

Žádost o předání zdravotnické dokumentace - lékař, (pdf, 188 kB)

Oznámení informace o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb (doc, 30 kB)

Zdravotnická dokumentace uložená na KrÚ JmK (pdf, 264 kB)

Postup při předání zdravotnické dokumentace (pdf, 165 kB)

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách