Informace č.j.: JMK 45530/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                Čj.:                                     SpZn.:                                 Vyřizuje/linka                                          Brno
JMK 45530/2007                    S-JMK 39619/2007 OPO       Mgr. Doleželová/541651213                             5. 4. 2007                                              
 
 
Žádost ze dne 25. 3. 2007 - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 25. 3. 2007 obdržel Jihomoravský kraj Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – Pokuta pro JMK (ing. Crha) - II“ (dále jen „Žádost“).
 
 
Dle Žádosti (mj.) „Níže je žádost o informaci, na kterou nám bylo odpovězeno sdělením JMK 23469/2007 s tím, že v odpovědi na původní body 3 a 5 bylo odkázáno na budoucí akce nebo, že dokumenty neexistovaly ke dni odpovědi. Požadujeme tedy nyní
2) předat veškerou korespondenci KrÚ JMK se všemi dalšímu subjekty (kromě ÚOOÚ – viz bod a) ve věci předmětného protizákonného jednání ing. Crhy, a to od 20.10.2006,
3) sdělení, jak kdy a kým a s jakým výsledkem bylo udělení pokuty JMK (a tedy vzniklé škody) v rámci JMK projednáno a jaké sankce byly uloženy a toto doložit existujícími dokumenty, specificky i dokumenty škodní komise
5) sdělení na kterém zasedání Rady a na kterém zasedání Zastupitelstva bude tato pokuta projednána a předat dokumenty pro tato zasedání, tj. ‘košliku‘, důvodovou zprávu a veškeré přílohy.
s tím, že „Korespondencí se rozumí korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová
i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
bodu 2) Žádosti:
 
Povinný subjekt žádnými Vámi požadovanými informacemi nedisponuje.
 
 
bodu 3) Žádosti:
 
Jak již Vám bylo sděleno dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 23469/2007 ze dne 19. 2. 2007 s celým případem a s informací o uložení pokuty byli ústně seznámeni všichni vedoucí odborů Krajského úřadu Jihomoravského kraje na poradě ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje konané dne 8. 1. 2007; písemnými dokumenty v dané věci nedisponujeme. Záležitost byla dále předmětem jednání Škodní komise Krajského úřadu Jihomoravského kraje konaného dne 15. 2. 2007. S ohledem na skutečnost, že v případě „Zápisu Z jednání Škodní komise Krajského úřadu Jihomoravského kraje konaného dne 15. února 2007 v budově Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno“ jde o vnitřní pokyn povinného subjektu ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., rozhodl Krajský úřad Jihomoravského kraje o odmítnutí výše uvedeného zápisu Škodní komise Krajského úřadu Jihomoravského kraje (viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 5. 4. 2007 č.j.: JMK 39619/2007). Předmětná záležitost byla dále projednávána na schůzi Rady Jihomoravského kraje konané dne 29. 3. 2007; v příloze Vám poskytujeme podklady předložené v dané věci Radě Jihomoravského kraje, a to košilku k bodu 10 110. schůze Rady Jihomoravského kraje včetně důvodové zprávy. Nad rámec Vaší Žádosti Vám v příloze poskytujeme přijaté usnesení Rady Jihomoravského kraje v dané věci. Žádnými dalšími informacemi povinný subjekt nedisponuje.
 
 
bodu 5) Žádosti:
 
Rada Jihomoravského kraje byla v dané věci informována - viz uvedené k bodu 3) Žádosti. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v dané věci informováno nebylo; informace v dané věci není na program zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje zařazena. Písemnými dokumenty v dané věci nedisponujeme.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                             
 
Přílohy: dle textu (1 A4 oboustranná, 1 A4 jednostranná)