Informace č.j.: JMK 45578/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                Čj.:                                     SpZn.:                                 Vyřizuje/linka                                          Brno
JMK 45578/2007                    S-JMK 36547/2007 OKP       Mgr. Doleželová/541651213                             5. 4. 2007                                              
 
 
SOD 2/2005 s UAD studio – finanční prostředky - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 18. 3. 2007 obdržel Jihomoravský kraj Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – SOD 2/2005 s UAD studio – finanční prostředky“ (dále jen „Žádost“).
 
           
Dle Žádosti „V příloze je faktura 06-24 UAD Studia z 14,12.2006 ke smlouvě SOD 2/2005. Tato smlouva byla podepsána v roce 2005 na základě finančních prostředků alokovaných v rozpočtu JMK na rok 2005. Požadujeme předat
a)      sdělit výši úhrady na práce v rámci této smlouvy o dílo a všech dodatků k ní v kalendářním roce 2005
b)      sdělit výši úhrady na práce v rámci této smlouvy o dílo a všech dodatků k ní v kalendářním roce 2006
c)      sdělit výši úhrady na práce v rámci této smlouvy o dílo a všech dodatků k ní v kalendářním roce 2007
d)      požadujeme sdělit, která usnesení zastupitelstva a Rady a kdy schválila dodatky k této smlouvě o dílo
e)      požadujeme předat kopie všech objednávek, které byly kromě této smlouvy o dílo vydány a souvisí s ÚP VÚC Břeclavsko, tj. ‘všwemi‘ činnostmi od ‚zahejení‘ pořizování až po ‚doistribuci‘ hotového díla a publikaci vyhlášky, tj. včetně pořízení, veřejného projednání, projednání s DOSS, reprodukcí, distribucí atd.. Nepožadujeme objednávky 2/2005 a 3/2005.
f)       požadujeme předat kopie všech rozpočtových opatření, kterými bylo zajištěno,
že prostředky nevyčerpané na tuto SOD v roce 2005, byly převedeny do roku 2006
(a to včetně předání informace,které zasedání Rady a Zastupitelstva tyto
‘optření‘ schválilo)
g)      požadujeme předat kopie všech rozpočtových opatření, kterými bylo zajištěno,
že prostředky nevyčerpané na tuto SOD, byly převedeny do roku 2007 (a to včetně předání informace,které zasedání Rady a Zastupitelstva tyto ‚optření‘ schválilo)
h)      pokud nebyly finanční prostředky původně alokované v roce 2005 převáděny, tak požadujeme doložit, jak byly využity a jak došlo k alokaci jiných finančních prostředků na tuto SOD a její doplňky a související objednávky v letech 2006 a 2007.
 s tím, že „Korespondencí se rozumí korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová
i emailová, záznamy/zápisy z jednání a dokumenty předané osobně. Upozorňujeme, že podle platné legislativy musí být vydána i veškerá korespondence odeslaná z UAD Studia, neboť se jedná o případ, kdy jsou využívány veřejné finanční prostředky.
“.
 
 
S ohledem na skutečnost, že se v daném případě uplatnilo ustanovení § 14 odst. 7 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. (konzultace mezi jednotlivými složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti), byla lhůta pro vyřízení Žádosti prodloužena do 12. 4. 2007 (viz sdělení Jihomoravského kraje č.j.: 36547/2007 ze dne 23. 3. 2007).
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písmenům a), b) a c) Žádosti:
 
            Vámi požadované informace Vám již byly předány dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje (odboru územního plánování a stavebního řádu) č.j.: JMK 12595/2007 ze dne 9. 2. 2007. V daném případě Vám byly poskytnuty faktury č. 06-24 a č. 06-07, které dokládají výši úhrad v rámci smlouvy o dílo č. 2/2005 včetně dodatku č. 1 za příslušné kalendářní roky. Jiné platby neproběhly. S ohledem na skutečnost, že požadované informace máte prokazatelně k dispozici, nejsou Vám tyto informace opětovně zasílány.
 
k písm. d) Žádosti:
 
            Vámi požadované informace Vám byly poskytnuty dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje (odboru územního plánování a stavebního řádu) č.j.: JMK 12595/2007 ze dne 9. 2. 2007; jinými informacemi v dané věci povinný subjekt nedisponuje. Vzhledem k tomu, že požadované informace máte prokazatelně k dispozici, nejsou Vám tyto informace opětovně předávány.
 
k písm. e) Žádosti:
 
            V příloze Vám zasíláme kopii „Objednávky č. 8/2005“ a kopii „Objednávky výroby
a distribuce tiskovin č. 17/06
“. Žádnými dalšími informacemi nedisponujeme.
 
k písmenům f) a g) Žádosti:
 
            Finanční prostředky na úhradu smlouvy o dílo č. SOD 2/2005 uzavřené mezi Jihomoravským krajem a společností URBANISMUS, ARCHITEKTURA, DESIGN – STUDIO, spol. s r.o. byly původně plánované v rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2005. Nevyčerpané prostředky z roku 2005 nebyly převedeny do roku 2006 rozpočtovými opatřeními, stejně tak nebyly rozpočtovými opatřeními převedeny finanční prostředky z roku 2006 do roku 2007. Žádnými písemnými dokumenty v dané věci nedisponujeme.
 
 
k písm. h) Žádosti:
 
            Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2005 nebyly použity k financování konkrétních výdajů; staly se součástí stavu na bankovních účtech Jihomoravského kraje ke dni 31. 12. 2005. Totéž platí pro nevyčerpané finanční prostředky z roku 2006. Finanční krytí výše uvedené smlouvy o dílo bylo v roce 2006 zabezpečeno v rámci schváleného rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2006; totéž platí i pro rok 2007, kdy bude uhrazena zbývající část finančních prostředků. Žádnými písemnými dokumenty v dané věci nedisponujeme.
 
 
 
Žádnými dalšími informacemi v dané věci povinný subjekt nedisponuje.
 
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:
dle textu (2 A4 jednostranné - „Objednávka č. 8/2005“ a „Objednávka výroby a distribuce tiskovin č. 17/06“)