informace č.j.: JMK 39489/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
                Čj.:                                         SpZn.:                                   Vyřizuje/linka                     Brno
JMK 39489/2007                   S-JMK 39489/2007 OKP                      Mgr. Doleželová/541651213      5. 4. 2007                                             
 
 
KrÚ JMK se obrátí na „obudsmana“– poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 24. 3. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) adresovaná „městu Pohořelice“ s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – KrÚ JMK se obrátí
na ‚obudsmana
“ (dále jen „Žádost“), tedy žádost o informace vztahující se k působnosti Jihomoravského kraje.
 
Dle Žádosti s odkazem na vyjádření ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje
na tiskové konferenci Jihomoravského kraje („
… Rada Jihomoravského kraje [RJMK] na své schůzi dne 15. března 2007 projednala a vzala na vědomí právní názory Ministerstva pro místní rozvoj uplatňované z pozice nadřízeného orgánu v rozhodnutích os stížnostech na postup při vyřizování žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  informacím, ve znění pozdějších předpisů, a následnou potřebu zajistit zákonnou a zásadě dobré správy odpovídající aplikaci tohoto zákona. Schválila rovněž text podnětu hejtmana Jihomoravského kraje, adresovaného veřejnému ochránci práv, ve věci aplikace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů [InfZ]. Ministerstvo pro místní rozvoj [dále jen ‚MMR‘] je dle platných právních předpisů nadřízeným orgánem orgánu kraje příslušným k rozhodování o stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace. Ve smyslu uvedených souvislostí obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje několik rozhodnutí MMR, s jejichž věcným obsahem nelze zcela souhlasit. ..“) požadujete (citace)
1)      předat kopii všech podkladů ‚předloženzch‘ v dané věci Radě JMK, tj. košilky, důvodové zprávy i všech příloh
2)      kopii podepsaného podnětu hejtmana (včetně všech příloh) zaslaného dle výše citované informace ‘obdusmanovi‘ a kopii dodejky s potvrzením o doručení
3)      Kopii veškeré další korespondence s MMR (kromě podání námi podaných a dokumentů nám již zaslaných), které se týkají předmětného podnětu, a to za období od 1.11.2006
4)      Informaci, kdy a kdo z JMK ve věci daného podnětu jednal s MMR (a uvést s kým jednal)
5)      Informaci, kdy a kdo z JMK ve věci daného podnětu jednal s ombudsmanem (a uvést s kým jednal)“ (konec citace)
s tím, že „Korespondencí se rozumí veškerá ‚korespondece‘ odeslaná i přijatá, písemná, faxová i elektronická, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
k bodu 1) Žádosti:
 
 
V příloze Vám zasíláme materiály předložené na 109. schůzi Rady Jihomoravského kraje konané dne 15. 3. 2007 k bodu s názvem „Podnět veřejnému ochránci práv ve věci aplikace zákona č. 106/1999 Sb.“, a to „košilku“, důvodovou zprávu a text podnětu hejtmana Jihomoravského kraje adresovaného veřejnému ochránci práv (dopis hejtmana Jihomoravského kraje č.j.: JMK 34041/2007 ze dne 15. 3. 2007) včetně vybraných příloh (viz níže). S ohledem na skutečnost, že přílohou dopisu hejtmana Jihomoravského kraje č.j.: JMK 34041/2007 ze dne 15. 3. 2007 jsou i písemnosti, které máte prokazatelně k dispozici (jedná se o žádosti či stížnosti Vašeho občanského sdružení a rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, která byla zaslána i Vašemu občanskému sdružení), předáváme Vám pouze písemnosti, které jsou přílohou dopisu hejtmana Jihomoravského kraje a které nemáte k dispozici, a to (informace jsou předány v podobě, v jaké byly Radě Jihomoravského kraje předloženy – pozn. povinného subjetku):
-         dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 119663/2006 ze dne 21. 9. 2006 včetně doručenky,
-         dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 96153/2006 ze dne 31. 7. 2006 včetně dodejky,
-         dopis ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 119263/2006 ze dne 14. 9. 2006 včetně doručenky,
-         dopis Ministerstva pro místní rozvoj (odboru Kabinetu ministra) ze dne 8. 1. 2007 č.j. 350/2006-91,
-         dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 140/2006 ze dne 8. 1. 2007
(S – JMK 157497/2006 OÚPSŘ) včetně doručenky,
-         dopis Jihomoravského kraje č.j.: JMK 101339/2006 ze dne 28. 7. 2006 včetně dodejky, a
-         dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 154779/2006 ze dne 1. 12. 2006.
 
k bodu 2) Žádosti:
 
 
            Text podnětu hejtmana Jihomoravského kraje (resp. dopis hejtmana Jihomoravského kraje č.j.: JMK 34041/2007 ze dne 15. 3. 2007 včetně příloh) byl Radou Jihomoravského kraje schválen v předložené podobě [viz bod 1) Žádosti]. K bodu 2) Žádosti Vám poskytujeme kopii podepsaného dopisu hejtmana Jihomoravského kraje č.j.: JMK 34041/2007 ze dne 15. 3. 2007 včetně potvrzení o doručení, resp. otisku razítka podatelny Veřejného ochránce práv (předmětný dopis byl na podatelnu Veřejného ochránce práv předán osobně, nebyl zasílám poštou, Vámi požadovanou „kopii dodejky s potvrzením o doručení“ nemáme k dispozici). Přílohy k dopisu jsou shodné s přílohami uvedenými, resp. předanými k bodu 1) Žádosti.
 
 
k bodu 3) Žádosti:
 
 
            V příloze Vám zasíláme kopii dopisu ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 23. 2. 2007 č.j.: JMK 27277/2007; žádnými dalšími informacemi v dané věci nedisponujeme.
 
           
k bodu 4) Žádosti:
 
 
            V dané věci nebyla ze strany povinného subjektu s Ministerstvem pro místní rozvoj vedena žádná korespondence; Vámi požadovanými informacemi nedisponujeme.
 
 
k bodu 5) Žádosti:
 
 
            Ve věci daného podnětu žádné jednání ze strany povinného subjektu s Ministerstvem pro místní rozvoj neproběhlo. Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje pouze osobně v březnu 2007 informovala vrchního ředitele Ministerstva pro místní rozvoj Ing. arch. Martina Tunku o tom, že se Jihomoravský kraj obrátil na Veřejného ochránce práv ve věci aplikace zákona č. 106/1999 Sb., o čemž však písemný záznam učiněn nebyl a nejde tudíž o informaci ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. (Informací se pro účely zákona č. 106/1999 Sb. rozumí jakýkoli obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.). Toto sdělení k bodu 5) Žádosti je Vám tedy poskytováno nad rámec zákonné, resp. informační povinnosti povinného subjektu. Žádnými dalšími informacemi v dané věci nedisponujeme.
 
 
k bodu 6) Žádosti:
 
 
Ve věci daného podnětu nebylo ze strany povinného subjektu s Veřejným ochráncem práv jednáno; Vámi požadovanými informacemi nedisponujeme.
 
 
    
Žádnými dalšími informacemi v dané věci povinný subjekt nedisponuje.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                  vedoucí odboru kontrolního a právního                        
                                                     
 
 
 
 
 
Přílohy: dle textu