TK 3. 4. 2007

Tisková konference 3. dubna 2007

 

 

Brífinku Jihomoravského kraje se zúčastnil hejtman Stanislav Juránek, který informoval o výsledcích úterního (3. 4. 2007) jednání Rady JMK.

 Informace o ekonomice nemocnic poskytujících akutní péči zřizovaných Jihomoravským krajem za rok 2006

Rada JMK na své schůzi dne 3. dubna 2007 vzala na vědomí informace o ekonomice nemocnic poskytujících akutní péči zřizovaných Jihomoravským krajem za rok 2006 a uložila ředitelům Nemocnice Břeclav, příspěvkové organizace, Nemocnice TGM Hodonín, příspěvkové org., Nemocnice Kyjov, příspěvkové org., Nemocnice Ivančice, příspěvkové org., Nemocnice Tišnov, příspěvkové org., Nemocnice Vyškov, příspěvkové org., Nemocnice Znojmo, příspěvkové org.: dosáhnout minimálně vyrovnaného výsledku hospodaření za rok 2007 (za hlavní a doplňkovou činnost příspěvkové organizace celkem dle rozvahy a výkazu zisku a ztrát k      31. 12. 2007), vykázat  k 31. 12. 2007 závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti maximálně do 180 dnů (bez použití úvěrového financování), předložit Plán investic na rok 2007, a to včetně přesné specifikace veškerých investičních akcí plánovaných na rok 2007 z vlastních zdrojů dle jednotlivých položek včetně zdůvodnění potřebnosti konkrétní investiční akce v termínu do 13. 4. 2007.

 

Záporného výsledku hospodaření po zdanění dosáhly v roce 2006 čtyři organizace:

        u Nemocnice Břeclav, příspěvkové organizace (dále jen N. Břeclav) činila ztráta 8.309 tis. Kč,

        u Nemocnice TGM Hodonín, příspěvkové organizace (dále jen N. TGM Hodonín) činila ztráta 8.704 tis. Kč,

        u Nemocnice Kyjov, příspěvkové organizace (dále jen N. Kyjov) činila ztráta 1.984 tis. Kč (daňová povinnost byla ve výši 105 tis. Kč),

        u Nemocnice Tišnov, příspěvkové organizace (dále jen N. Tišnov) činila ztráta 857 tis. Kč (daňová povinnost byla ve výši 5 tis. Kč). Záporný výsledek hospodaření za rok 2006 u N. Tišnov je způsoben především realizací rekonstrukce - výměny oken a opravou fasády staré části budovy -, která v roce 2006 probíhala, zasáhla do provozu nemocnice, tím snížila její výkonnost a to se promítlo do úhrad od zdravotních pojišťoven.

 

Dosažení vyrovnaných výsledků hospodaření N. Břeclav, N. Kyjov a N. TGM Hodonín vyžaduje aktivní spolupráci těchto nemocnic a shodu veškerých zainteresovaných institucí tak, aby výše uvedené nemocnice fungovaly efektivně s kladnými výsledky hospodaření a dobrou platební schopností.

 

        

 

Zakázka Monitoring sinic v průběhu vegetačního období 2007  a 2008 v Brněnské údolní nádrži

 

 

 

 

 

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 3. dubna 2007 vybrala jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku Monitoring sinic v průběhu vegetačního období 2007  a 2008 v Brněnské údolní nádrži nabídku občanského sdružení  Flos Aquae, Kunešova 6,   643  00  Brno. Zároveň schválila smlouvu o dílo na provedení této veřejné zakázky.

Předmětem zakázky je mikroskopické sledování rozvoje fytoplanktonu  se zaměřením na planktonní druhy sinic (sledování struktury cyanobakterií a jejich změn) ve vegetačním období za současného zjišťování  základních fyzikálně-chemických parametrů vody  ve vertikálním profilu Brněnské údolní  nádrže v průběhu vegetačního období (koncentrace rozpuštěného kyslíku, pH, sumární koncentrace rozpuštěných iontů, teplota vody a průhlednost vody). Výstupem provedených úkonů bude zpracování samostatných závěrečných zpráv o průběhu sledování struktury fytoplanktonních společenstev v Brněnské  údolní nádrži za roky 2007 a 2008. V závěrečné zprávě pro rok 2008 bude uvedeno i doporučení dalších kritických profilů  pro případné sledování v  roce 2009.

Odběry budou  prováděny ve čtrnáctidenních intervalech v období od 1. května do   30. září kalendářního roku v těchto lokalitách: 1. Hráz, 2. Rakovec, 3. Pláž, 4. Sokolské koupaliště, 5. Rokle, 6. Zouvalka, 7. přítok do nádrže neovlivněný vzdutím v nádrži, 8. odtok z nádrže – vzorek bude odebírán v korytě řeky pod hrází. Pokud bude detekován masivní nástup sinic a bude předpoklad překročení hygienické normy ve sledovaných lokalitách, provede zhotovitel další odběr a  rozbor vody a jeho vyhodnocení.

Při překročení hygienického limitu  nahlásí zhotovitel nálezy taxonů, které by mohly ovlivnit zdravotní stav koupajících se obyvatel, Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje a Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí.