foto 1 foto 2

Vznikne Fond územního rozvoje JMK

Dotace pro dobrovolné hasiče

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 3. dubna 2012 doporučila krajskému zastupitelstvu schválit poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje obcím v celkové výši 1 milion korun na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů (SDH).
Účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra, Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (GŘ HZS ČR) byly Jihomoravskému kraji pro letošní rok poskytnuty v celkové výši 3, 221 mil. korun.
GŘ HZS ČR pevně stanovilo pro letošní rok finanční prostředky v celkové výši 1 mil. korun na zabezpečení akceschopnosti jednotkám požární ochrany kategorie II a to na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH. Jedná se o obce: Drnholec, Kyjov, Lednice, Strážnice, Velká nad Veličkou, Velké Opatovice, Velké Pavlovice, Ždánice, Zastávka u Brna a Slup. Každá z obcí má obdržet shodně 100 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky, tj. 2,21 mil. korun, jsou určeny na výdaje za účast na odborné přípravě, na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo svůj územní obvod na výzvu územně příslušného operačního informačního střediska HZS kraje v průběhu roku 2012 a na věcné vybavení v případě zbytku části celkové dotace, které nebyly vyčerpány na odbornou přípravu nebo zásahy.

Jihomoravský kraj souběžně připravuje rozdělení dotací jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí z krajského rozpočtu ve výši 28 milionů korun. „Jsem hrdý na to, že již od roku 2009 každoročně podporujeme dobrovolné hasiče na jižní Moravě v takovém rozsahu, nejvyšším proti ostatním regionům republiky. Rozhodně si to zaslouží, sami dobrovolně nasazují své životy v boji s ohněm, velkou vodou i jinými mimořádnými událostmi,“ uvedl hejtman Michal Hašek. Návrh na rozdělení těchto dotací projedná krajská rada na jednání 19. dubna.

Vznikne Fond územního rozvoje JMK

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání dne 3. dubna 2012 doporučila krajskému zastupitelstvu vznik kompenzačního fondu JMK jako dobrovolné opatření Jihomoravského kraje na podporu nejvýznamnějších záměrů vymezených v Zásadách územního rozvoje JMK. Rada navrhuje tento fond zřídit jako motivační. Protože bude souviset se Zásadami územního rozvoje JMK, navrhuje se název Fond územního rozvoje JMK, tj. fond podporující rozvoj území Jihomoravského kraje.
Rozhodnutí založit fond Jihomoravského kraje jako podporu financování kompenzačních opatření měst, městysů a obcí, které jsou dotčeny záměry vymezenými v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK), vychází vstříc požadavkům, které se objevily v námitkách k ZÚR JMK. Fond by měl přispět k řešením, která nebudou ve vztahu k obcím minimalistická (z hlediska dodržení minimálních zákonných požadavků) ale optimální.
Radní pro územní plánování David Macek oslovil dopisem všechny obce JMK s žádostí o spolupráci při vzniku fondu. Na dopis reagovalo celkem 44 měst, městysů a obcí, z nichž 28 poskytlo náměty na možná kompenzační opatření z jejich pohledu. Jedná se v zásadě o dva typy opatření:
1) opatření související přímo se záměrem vyplývajícím ze ZÚR JMK (např. výsadby zeleně kolem nových komunikací, protihluková opatření a další opatření ke snižování dopadů záměrů kraje na životní prostředí, zajištění prostupnosti přes nově vznikající bariéry apod.)
2) opatření přímo nesouvisející se záměrem vyplývajícím ze ZÚR JMK (např. pomoc kraje při budování cyklostezek, protipovodňových a revitalizačních opatření, sportovišť, parků apod.)

Pokud jde o zaměření, v první fázi by byl fond určen k financování územních plánů nebo jejich změn. Pro další období by bylo možné stanovit určitý záměr jako momentálně nejvyšší prioritu kraje. Podpora pak bude zaměřena přednostně obcím, jejichž území se významný krajský záměr dotýká. Fond územního rozvoje bude tedy sloužit k financování opatření souvisejících se záměry, které jsou vymezeny v ZÚR JMK.

Prorodinné organizace mají zajištěnou další existenci

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 3. dubna 2012 schválila poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2012 ve výši 2,652 mil. korun na podporu posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti. Zároveň doporučila krajskému zastupitelstvu schválit poskytnutí dalších dotací na tento účel ve výši 150 tisíc korun.
V dotačním řízení splnilo všechny podmínky pro přiznání neinvestiční dotace celkem 100 žádostí občanských sdružení, obecně prospěšných společností či církevních právnických osob, které pracují s rodinami s dětmi. Celková částka požadované výše podpory činila téměř 10 milionů korun. Vzhledem k tomu, že uvolněné finanční prostředky pro tento dotační program nepostačují ke krytí všech žádostí, obdrží žadatelé alespoň část požadované dotace. Rada zároveň doporučila krajskému zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2012 ve výši 440 tisíc korun na podporu prorodinné politiky na úrovni obcí. O finanční podporu v rámci výše uvedeného dotačního titulu mohly žádat všechny obce na území Jihomoravského kraje. V dotačním programu splnilo všechny podmínky pro přiznání neinvestiční dotace 42 žádostí. Také zde bude žadatelům vyhověno ve zkrácené výši žádosti.

Dotace pro vodní hospodářství za více než 16 milionů korun

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání dne 3. dubna 2012 schválila poskytnutí dotací pro oblast vodního hospodářství a doporučila zastupitelstvu tuto podporu schválit. Jde o celkovou částku ve výši přes 16 milionů korun, která obcím a svazkům obcí v Jihomoravském kraji přispěje na vybudování místních vodovodů a splaškových kanalizací.
Například Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko tak na zlepšení kvality pitné vody v územním obvodu obce Lomnička po schválení zastupiteli obdrží téměř dva miliony korun. Obec Borotice na první etapu budování splaškové kanalizace získá od kraje příspěvek 1,4 milionu, do Louky na stavbu vodovodu a kanalizace v obci směřuje 1,7 milionu korun. Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí Boskovice na řešení havarijního přetížení kanalizace v ulici Lidická u lihovaru poputuje pět milionů korun. Suchovu na stavbu protipovodňového opatření krajští radní doporučili dotaci 650 tisíc korun. „Snažíme se naše prostředky prioritně směřovat tam, kde se jedná o součást větší dotace, například z ministerstva zemědělství,“ uvedl na následné tiskové konference náměstek hejtmana Václav Horák.


Chystá se společný průvodce duchovním dědictvím čtyř moravských krajů

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 3. dubna 2012 doporučila krajskému zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy o spolupráci a spolufinancování projektu „Duchovní dědictví Moravy a Slezska“ mezi Jihomoravským krajem, Moravskoslezským krajem, Zlínským krajem a Olomouckým krajem. Zároveň schválit závazek financování výdajů souvisejících s realizací tohoto do výše 300 000 korun.
Tyto čtyři moravské kraje zahájily spolupráci na společných propagačních materiálech a doprovodných akcích již v roce 2005. Přínos spolupráce je především v komplexnosti poskytnutých informací o celém území Moravy a Slezska. Nový chystaný průvodce se bude zabývat církevní turistikou. „Na Moravě a ve Slezsku se nachází mnoho významných poutních míst a v poslední době vznikají i poutní stezky. Navíc na rok 2013 připadá 1 150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu, kdy lze předpokládat zvýšený zájem o tuto oblast. Proto je společný projekt zaměřen na vytvoření průvodce mapujícího nejvýznamnější církevní památky, poutní místa a stezky moravských krajů. Tento propagační materiál představíme, tak jako dřívější společné materiály, na veletrhu Regiontour v lednu příštího roku,“ uvedl náměstek hejtmana Václav Božek.
foto JMKfoto JMK