Informace č.j.: JMK 39528/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
                Čj.:                                     SpZn.:                                    Vyřizuje/linka                                 Brno
JMK 39528/2007                    S-JMK 39528/2007 OKP           Mgr. Doleželová/541651213                        4. 4. 2007               
 
 
Sdělení k R43 – Ia - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
 
dne 24. 3. 2007 obdržel Jihomoravský kraj Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace dle zákona 106/99 – sdělení k R43 - Ia“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti „město Brno oslovilo Krajský úřad ve věci R43 a ÚP VÚC BSRA. Na naši žádost ze dne 10.3.2007 jste nám zaslali kopii dopisu primátora města Brna čj. KP/66//O datovaného 15.1.2007. Požadujeme předat kopii veškeré korespondence JMK (a všech jeho orgánů) a města Brna (primátor, OUPR a další) ve věci R43 za období od 15.1.2007, včetně odpovědi na výše citovaný dopis primátora.“ s tím, že „Korespondencí se rozumí korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová i emailová, zápis(záznamy z jednání i dokumenty předané osobně.“.
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
Povinný subjekt Vámi požadovanými informacemi za Vámi uvedené časové období - vyjma informací, které Vám již byly poskytnuty (viz níže) - nedisponuje.
 
K obsahu Žádosti je třeba uvést, že dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 10502/2007 ze dne 5. 2. 2007 Vám byly poskytnuty:
  1. dopis primátora statutárního města Brna ze dne 15. 1. 2007 č. j.: KP/66/O včetně přílohy (dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 144424/2006 ze dne 18. 12. 2006 včetně přílohy, kterou je dopis Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 30. 11. 2006 č.j. 31360/2006 – 84/543 spolu s přílohou – záznam z jednání), a
  2. dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 22. 1. 2007 č.j.: JMK 8940/2007 („Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru ‚Rychlostní komunikace R 43 v úseku dálnice D1 – Kuřim‘, okres Brno-město a Brno-venkov na lokality soustavy Natura 2000“).
 
S ohledem na skutečnost, že tyto informace máte prokazatelně k dispozici, nejsou Vám povinným subjektem opětovně předávány.
 
            Žádnými dalšími informacemi (včetně Vámi požadované „odpovědi na výše citovaný dopis primátora“) povinný subjekt nedisponuje.
 
 
           
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                         vedoucí odboru kontrolního a právního