Informace č.j.: JMK 45312/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní 
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
                Čj.:                                         SpZn.:                                Vyřizuje/linka                                   Brno
JMK 45312/2007                    S-JMK 33405/2007 OKP             Mgr. Doleželová/541651213                         4. 4. 2007                    
 
 
Vyjádření MMR ke stavebním uzávěrám - poskytnutí informace
 
 
dne 23. 1. 2007 Jihomoravský kraj obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – vyjádření MMR ke stavebním uzávěrám“ (dále jen „Žádost“).
 
 
Dle Žádosti s odkazem na vyjádření člena Rady Jihomoravského kraje Ing. Pospíšila (viz přiložený novinový článek „Radní: Protesty asi budou u větších silnic“) požadujete „předat kopii
a)      veškeré korespondence JMK a jeho orgánů (včetně radních a hejtmana) s MMR ve věci stavebních uzávěr, a to od 1.11.2007
b)      veškeré korespondence JMK a jeho orgánů (včetně radních a hejtmana) s MD ve věci stavebních uzávěr, a to od 1.11.2007,
c)      veškeré korespondence JMK a jeho orgánů (včetně radních a hejtmana) s ŘSD ve věci stavebních uzávěr, a to od 1.11.2007
d)      veškeré korespondence JMK a jeho orgánů (včetně radních a hejtmana) s obcemi JMK, které v druhé polovině roku 2006 vyhlásily stavební uzávěry, a to korespondenci od 1.11.2007“.
 
Dne 24. 3. 2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje Vaše upřesnění Žádosti (Vaše podání ze dne 24. 3. 2007), dle kterého požadujete výše uvedené informace za časové období od 1. 11. 2006 a dále k písm. d) Žádosti sdělujete, že se v daném případě „jedná pouze o korespondenci ve věci stavebních uzávěr“.
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
písmenům a), b) a c) Žádosti nedisponujeme žádnými Vámi požadovanými informacemi.
 
písm. d) Žádosti Vám v příloze poskytujeme následující Vámi požadované informace:
 
1.      e-mail obce Řícmanice ze dne 28. 11. 2006 včetně přílohy tak, jak byla povinnému subjektu zaslána („Nařízení obce Řícmanice č. 1/2006, o stavební uzávěře“ bez jednotlivých příloh),
2.      e-mail ze dne 4. 12. 2006 včetně přílohy (dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 151504/2006 ze dne 4. 12. 2006 s názvem „Nařízení obce“ včetně přílohy – „nařízení obce Řícmanice č. 1/2006 o stavební uzávěře“),
3.      dopis obec Řícmanice ze dne 6. 12. 2006 zn. 716/06 s názvem „Nařízení obce Řícmanice č. 1/2006 o stavební uzávěře“ včetně přílohy („Nařízení obce Řícmanice č. 1/2006 o stavební uzávěře“ včetně příloh),
4.      e-mail ze dne 14. 2. 2007 včetně přílohy (dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 21306/2007 ze dne 13. 2. 2007 s názvem „Žádost o sdělení“),
5.      sdělení obce Řícmanice ze dne 15. 2. 2007 zn. MK 158320/200OPO s názvem „Sdělení k Nařízení o stavební uzávěře č. 1/2006“ zaslané na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje,
6.      dopis obce Řícmanice zn. 115/07 ze dne 15. 2. 2007 „Sdělení k Nařízení  o stavební uzávěře č. 1/2006“ včetně přílohy tak, jek byla zaslána povinnému subjektu („Nařízení obce č. 1/2006 o stavební uzávěře“ bez příloh); toto sdělení povinný subjekt obdržel dne 22. 1. 2007,
7.      dopis obce Řícmanice zn. 115/07 ze dne 15. 2. 2007 „Sdělení k Nařízení  o stavební uzávěře č. 1/2006“ včetně přílohy tak, jek byla zaslána povinnému subjektu („Nařízení obce č. 1/2006 o stavební uzávěře“ včetně příloh); toto sdělení povinný subjekt obdržel dne 19. 2. 2007,
8.      dopis obce Řícmanice zn. 115/07-1 ze dne 26. 2. 2007 s názvem „odpověď na žádost o sdělení ze dne 13.2.2007 – doplnění“,
9.      sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 2. 3. 2007 č.j.: JMK 30550/2007 s názvem „Nařízení obce – doporučení k dalšímu postupu“.
 
 
Žádnými dalšími informacemi v dané věci povinný subjekt nedisponuje. Pro úplnost je třeba uvést, že dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 10512/2007 ze dne 1. 2. 2007 Vám byl poskytnut e-mail ze dne 5. 1. 2007 (obec Perná) včetně příloh (nařízení obce Perná č. 2/2006 o stavební uzávěře a Důvodová zpráva k nařízení obce Perná č. 2/2006 o stavební uzávěře). S ohledem na skutečnost, že tyto informace máte prokazatelně k dispozici, nejsou Vám opětovně zasílány.
 
 
           
            S pozdravem
 
 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                         vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: dle textu