foto 1 foto 2

Kraj obdržel dotace na pokrytí škod z povodní

Jihomoravský kraj obdržel dotace z Fondu solidarity EU v celkové výši 6,5 milionu korun na pokrytí škod z přírodních katastrof – konkrétně na pokrytí části výdajů spojených s likvidací následků povodní z května a června 2010.

Fond solidarity Evropské unie (dále jen „FSEU“) byl založen v roce 2002 na krytí nejzávažnějších škod, způsobených zejména přírodními katastrofami. Na základě Rozhodnutí Evropské komise byl České republice udělen finanční příspěvek z FSEU na krytí části výdajů spojených s likvidací následků povodní z května a června 2010 na území Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského a Zlínského kraje. Jihomoravský kraj v postavení oprávněného žadatele a zprostředkovatele, tak dostal příležitost čerpat příspěvek z FSEU jako příspěvek veřejným rozpočtům použitelný na nápravu bezprostředních škod a nouzových operací, způsobených povodní v době vyhlášeného „Stavu nebezpečí“ v červnu 2010.

V 1. kole přijímání žádostí je „Rozhodnutím o poskytnutí dotace z Národního fondu k opatřením FSEU“, vydaným Ministerstvem financí České republiky, Jihomoravskému kraji (jako žadateli o dotaci) poskytnuta dotace ve výši 3 747 846 korun na úhradu výdajů vynaložených:

- na opravu a čištění propustku na krajské komunikaci III/4213 Klobouky u Brna (odstranění havarijního stavu) ve výši 2 333 996 korun
- na dotace, které proplatil kraj obcím na krytí povodňových škod, které odpovídají stanoveným podmínkám Fondu solidarity a to obcím Podolí, Hodějice, Šaratice, Týnec, Tvarožná Lhota, Lužice, Louka, Hrušky, Blatnička, Hrubá Vrbka, městu Slavkov u Brna ve výši 1 413 851 korun.

Zároveň je Jihomoravskému kraji - jako zprostředkovateli žádostí o dotaci, poskytnuta dotace ve výši tj. Kč 2 789 798 korun na úhradu výdajů vynaložených obcemi Hostěrádky-Rešov, Heršpice, Javorník, Milonice, Veselí nad Moravou, Zbýšov, Bučovice. Kraj po schválení Zastupitelstvem Jihomoravského kraje uzavře s výše uvedenými obcemi následně Smlouvu o poskytnutí dotace a převede příslušnou část oprávněných výdajů na účty jednotlivých obcí.

Prostředky FSEU jsou použity na proplacení nouzových opatření nutných k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území, které nebyly kryty jinými finančními prostředky ze státního rozpočtu, jiných zahraničních zdrojů, pojištění nebo darů. Příspěvek FSEU kryje 100 % oprávněného již uskutečněného a zdokumentovaného výdaje.
V mimořádném kole přijímání žádostí o dotaci z FSEU budou mít obce postižené povodněmi v červnu 2010 poslední příležitost využít možnosti profinancování odpovídajících výdajů z Fondu solidarity.