foto 1 foto 2

Rada schválila dotační program pro zkvalitnění sportovního prostředí v kraji

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 16. února 2012 schválila dotační program „Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji“ na tento rok. Celková částka pro tento dotační program v roce 2012 dosahuje výše 8,5 milionu korun. Tuto částku již schválilo zastupitelstvo v závěru minulého roku.
„Dotační program pro tuto oblast byl naposledy schválen a vyhlášen v roce 2009 a vzhledem k současné složité situaci financování českého sportu je sportovní veřejností velmi očekáván,“ konstatoval hejtman Michal Hašek.
Cílem tohoto dotačního programu je podpora zkvalitňování a zajištění provozuschopnosti sportovních zařízení na území Jihomoravského kraje a týká se tří okruhů: oprav a údržby povrchů venkovních sportovišť, povrchů tělocvičen a sportovních hal, dále sociálních zařízení a šaten na sportovištích a strojů a také strojních zařízení sloužící k údržbě a zajištění provozu sportovišť, případně pořízení nebo oprav sportovního nářadí.
Oprávněnými žadateli o dotaci mohou být právnické osoby, jejichž hlavní náplní činnosti jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu a obce, v jejichž majetku jsou objekty k provozování tělovýchovy a sportu. „Žádosti bude krajský úřad přijímat od 20. února do 30. března, všechny podrobnosti najdou zájemci na dotačním portálu Jihomoravského kraje http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ ,“ uvedl náměstek hejtmana Ivo Polák.

Kraj založil Přírodní památku Pánov

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 16. února 2012 vydala nařízení Jihomoravského kraje, kterým se zřizuje Přírodní památka Pánov (na Hodonínsku) a vyhlásila její ochranné pásmo.
„V případě schválené Přírodní památky Pánov se jedná o vyhlášení části území nacházejícího se v území evropsky významné lokality Hodonínská doubrava. Předmětem ochrany jsou zde rozsáhlé plochy pískomilné vegetace (panonské stepní trávníky, trávníky kontinentálních dun s paličkovcem a psinečkem nebo kostřavové trávníky písčin apod.). Celková plocha tohoto území je o přibližně 8 hektarů,“ zdůraznil náměstek hejtmana Ivo Polák.
Dlouhodobým cílem ochrany území Pánova je zabezpečení ochrany a vytváření optimálních podmínek k rozvoji ploch biologicky cenné vegetace s řadou společenstev zvláště chráněných druhů rostlin. Dalším cílem je zachování a zvýšení početnosti populací významných a chráněných druhů bezobratlých druhů organizmů typických pro písčiny, a rovněž zajištění podmínek pro hnízdění ptáků.

Klientům domova Srdce v domě bude sloužit nový devítimístný automobil

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 16. února 2012 schválila poskytnutí daru ve výši 60 tisíc korun společnosti KOMPAKT na pořízení sociálního auta, které bude k dispozici více než sto klientům domova Srdce v domě v Klentnici.
„Auto bude sloužit pro přepravu zdravotně postižených uživatelů této krajské příspěvkové organizace. Společnost KOMPAKT poskytne Domovu za symbolický nájem (1 Kč ročně) do užívání nový devítimístný automobil Renault Master. Společnost bude pořízení automobilu financovat zejména pomocí finančních darů nebo z příspěvků třetích osob za umístění jejich reklamy na automobilu,“ uvedla radní Marie Cacková.

Rada podpořila charitativní projekt na pomoc onkologicky nemocným dětem
 

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 16. února 2012 schválila poskytnutí účelové dotace ve výši 200 000 korun nadačnímu fondu NA KOLE DĚTEM z Veselí nad Moravou na podporu charitativního projektu na pomoc onkologicky nemocným dětem.
„Cílem projektu je podpora onkologicky nemocných pacientů za finanční pomoci partnerů projektu. Finanční příspěvek získají dětské onkologické kliniky v Praze – Motole, Olomouci, Brně, Bratislavě, Banské Bystrici a v Košicích,“ uvedla radní Marie Cacková. „Třetí ročník veřejné charitativní cyklo tour Na kole dětem se uskuteční ve dnech 9. - 18. června 2012. Peloton cyklistů v čele s Josefem Zimovčákem vyrazí na cyklojízdu napříč bývalým Československem. Přidat se může každý - na kousek, jednu etapu nebo celou trasu,“ dodala radní Cacková.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK