foto 1 foto 2

Konkurzy na pracovní místo ředitele/ky příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem

K O N K U R ZRada Jihomoravského kraje podle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje konkurz

na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace

150 škol a školských zařízení (viz níže)

Požadavky:

1. předpoklady a odborná kvalifikace pro pracovní místo ředitele školy/školského zařízení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
2. znalost školské problematiky a právních předpisů,
3. osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele školy/školského zařízení (zejména organizační a řídící schopnosti).

K přihlášce přiložte následující písemnosti:

1. úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a případně doklady o dalším vzdělání),
2. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedení funkčního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
3. strukturovaný profesní životopis,
4. písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 stran strojopisu,
5. výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
6. čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění, (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971),
7. originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ky (ne starší 3 měsíců),
8. v případě dětských domovů doklad o psychické způsobilosti podle § 18 vydaný v souladu s § 18a zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ředitel školy/školského zařízení bude na základě konkurzního řízení jmenován na období 6 let.

Předpokládaný nástup na pracovní místo: 1. 8.2012

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 29. 2. 2012 na adresu: Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno. Nepostačuje podat ve stanovené lhůtě přihlášku včetně příloh k poštovní přepravě. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

Obálku označte slovy: „Konkurz - neotvírat“

Přehled škol a školských zařízení, kterých se konkurz týká ZDE (doc, 177kB)