foto 1 foto 2

Rada schválila dohodu o obchvatu Tuřan

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 2. února 2012 schválila znění rámcové dohody o spolupráci při přípravě a realizaci obchvatu Tuřan.

Dohoda konkretizuje činnosti Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna při dokončení přípravy a při realizaci obchvatu městské části Brno-Tuřany. Rada JMK schválila na investiční záměr stavby "II/380 Tuřany obchvat“ v listopadu 2008 a souhlasila se zařazením tohoto projektu do Regionálního operačního programu (ROP) 2007–2013 za podmínky, že partner tohoto projektu Statutární město Brno zajistí komplexně majetkoprávní přípravu stavby a vydání příslušných správních rozhodnutí k realizaci stavby.

Na stavbu je v tuto chvíli již vydáno pravomocné územní rozhodnutí a zpracována dokumentace pro stavební povolení. Podle dohody dalšími kroky budou mj. zajištění majetkoprávní přípravy stavby a všech potřebných správních rozhodnutí, zpracování zadávací dokumentace stavby, zadání veřejné zakázky a výběr zhotovitele stavby, podání žádosti o financování projektu realizace stavby obchvatu Tuřan z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, realizace stavby a převzetí stavebních objektů do vlastnictví a správy.

Celkové stavební náklady jsou v dohodě vyčísleny v cenové úrovni 2010 na cca 140 mil., z toho představuje podíl Jihomoravského kraje 129 mil. Kč. Další podstatnou položkou budou výkupy nemovitostí, jejichž objem se odhaduje v desítkách milionů. Administrativně je zajistí město Brno s tím, že město i kraj si vykoupí pozemky pro své stavební objekty. V současné době probíhají neoficiální jednání zástupců městské části Brno - Tuřany s vlastníky pozemků. Má-li být stavba financována z prostředků ROP, musí být zahájena do konce roku 2013.