foto 1 foto 2

Vzdělávání úředníků a volených zástupců Jihomoravského kraje

Vzdělávání úředníků a volených zástupců Jihomoravského kraje


Dne 6. dubna 2011 schválen projekt „Zvyšování kvality lidských zdrojů formou vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje“. Projekt byl připraven pracovníky Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen KrÚ JMK). Tříletý projekt byl financován z 85 % prostředky Evropského sociálního fondu a 15 % výdajů bylo hrazeno z rozpočtu Jihomoravského kraje. Celkové náklady projektu dosáhly 4 mil. Kč. Realizace projektu byla zahájena 1. září 2011 a byla ukončena 31. srpna 2014.

V rámci realizace projektu byla vytvořena řada inovativních produktů, které byly v praxi zavedeny, dále vznikly nové kurzy realizované z vlastních zdrojů příjemce podpory, které budou dále školeny ve fázi udržitelnosti. Projekt naplnil všechny ukazatele, ke kterým se příjemce podpory zavázal, některé (zejména počty proškolených osob a úspěšných absolventů kurzů) dokonce přesáhl. O úspěšnosti projektu vypovídají i evaluační dotazníky z každého školení, které dokazují kvalitu
a smysluplnost kurzů.

Výstupy klíčových aktivit:

Strategické a procesní řízení
– došlo k vytvoření kurzu Strategického plánování a řízení, dále ke zmapování jednoho vybraného procesu včetně implementace do organizace příjemce, který zjednoduší a zefektivní proces distribuce informací a úkolů z porady ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Finanční procesy
– v rámci aktivity došlo k mimořádně rozsáhlému školení pro ekonomy organizace příjemce (zejména kurzy Daně a Ekonom ve veřejné správě). Kurzy jako Finanční řízení, cash management a řízení likvidity nebo Finanční deriváty a jejich využití při řízení rizik byly potřebné k praxi ekonoma organizace příjemce, ale dosud nebyly v rámci standardní nabídky vzdělávání nabídnuty. Kurzy byly kladně hodnoceny cílovou skupinou, což se potvrdilo v evaluačních dotaznících.

Hodnocení dopadů veřejného rozhodování (evaluace veřejných politik) a řízení projektů
– při realizaci aktivity byl vytvořen a akreditován organizací příjemce podpory kurz Projektového řízení, který byl zaměřen na specifika realizace projektů v konkrétní organizaci s praktickými příklady a ukázkami zaměřenými na veřejnou správu. Další kurzy této aktivity (např. Finanční řízení projektů nebo Rozvojové programy v období 2014+) byly rovněž zaměřeny na problematiku čerpání finančních podpor z prostředků EU, i s důrazem na plánované změny a výhledy v dalším programovém období.

Rozvoj právních a protikorupčních znalostí
– zástupci příjemce podpory vytvořili a akreditovali kurz v oblasti práva, který se věnuje základním právním oblastem krajské územní samosprávy a je rozšiřující informací pro zaměstnance s již absolvovaným vstupním vzdělávání, jakož i pro členy volených orgánů územní samosprávy. Aktivita byla dále zaměřena na
e-learningové vzdělávání ve specifické agendě boje proti korupci (Korupce – prevence a eliminace) a střetu zájmů.

Rozvoj kompetencí lidských zdrojů
– v rámci aktivity byly zařazeny kurzy pro zaměstnance KrÚ JMK, jakož i volené zástupce JMK s důrazem na tzv. soft skills, které zejména manažerské funkce k výkonu své pracovní náplně nezbytně potřebují. Kurzy se snažily inovativně zaměřit na oblasti mimo standardní nabídku vzdělávacích kurzů organizovaných organizací příjemce. Příjemce akreditoval kurz Trenérské a lektorské dovednosti, čímž rozvinul potenciál svých interních lektorů praktickým nácvikem školitelské činnosti za pomocí audiovizuálních metod výuky. Z dalších úspěšných kurzů cílová skupina hodnotila pozitivně zejména kurzy Asertivita v praxi, Řízení rizika a Mluvený projev – rétorika.

Zavádění moderních metod řízení
– v této aktivitě došlo k největšímu posunu organizace, jelikož aktivita zaváděla zcela nové modely do řízení organizace, jichž jsou inovované produkty důkazem. Na standardní model CAF, který Krajský úřad Jihomoravského kraje realizuje již řadu let a byl již v minulosti oceněn, bylo navázáno modelem EFQM, kdy zejména kvalitní školení a práce s cílovou pracovní skupinou určenou pro implementaci tohoto modelu ze strany lektorů přispěly k první sebehodnotící zprávě dle modelu EFQM.
Další koncept implementovaný díky aktivitě projektu byl model CSR, který zavedl
a ukotvil (včetně interních normativních aktů organizace) prvky společenské odpovědnosti do struktury Krajského úřadu Jihomoravského kraje a stal se tak jedním z průkopníků dané metody ve veřejné správě v České republice.

Statisticky lze ještě uvést, že celkový počet osob, které v rámci projektu absolvovalo alespoň jeden kurz, bylo 495, přitom absolventů jednotlivých kurzů bylo 1263.

Projekt splnil veškerá očekávání a naplnil výstupy stanovené v projektové žádosti. Nastavené změny pozitivně ovlivní stávající procesy v organizaci příjemce a zavedou nové modely, které budou dále rozvíjet činnosti veřejné správy na Krajském úřadu Jihomoravského kraje.


 

Závěrečná tisková zpráva ke stažení: zde