foto 1 foto 2

Přírodní park Střední Pojihlaví byl vyhlášen v upravených hranicích a podle nové legislativy

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání dne 2. února 2012 rozhodla o zřízení Přírodního parku Střední Pojihlaví. Vydáním připravovaného nařízení nedojde k vyhlášení nového přírodního parku, ale pouze k inovaci zastaralého zřizovacího předpisu.

Nový předpis by měl vést k upřesnění chráněných hodnot v jeho rámci a narovnání ochranného režimu - například vypuštění některých zákazů poplatných době, ve které byl přírodní park vyhlášen. V rámci přípravy nového zřizovacího předpisu krajský úřad přistoupil i k aktuální úpravě vedení hranic stávajícího přírodního parku, a to v katastru obce Jamolice. Učinil tak z důvodu vymezení hranice po jasně definovatelných a v terénu zřetelných liniích. Úpravou hranic parku dojde k jeho nepatrnému zvětšení.

Přírodní park Střední Pojihlaví, který se nachází na rozhraní okresů Brno - venkov a Znojmo, byl podle platných právních předpisů zřízen jako tzv. oblast klidu vyhláškou Okresního národního výboru Brno-venkov dne 27. 4. 1989 a vyhláškou Okresního národního výboru Znojmo ze dne 29. 6. 1989. Jeho celková rozloha činí cca 1 500 ha. Krajinný ráz tohoto území tvoří členitá pahorkatina s výrazným údolním zářezem řeky Jihlavy, která si zde uchovala přirozený charakter. K nejcennějším přírodním a krajinářským hodnotám patří pestrá mozaika přirozených a přírodě blízkých segmentů skalních a lesních společenstev po obou údolních svazích hlubokého kaňonovitého údolí.