foto 1 foto 2

Veřejnosprávní kontrola k uzavírání mandátních smluv v SÚS JMK

Odbor dopravy Krajského úřadu JMK provedl 26. ledna 2012 veřejnosprávní kontrolu v příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic JMK. Předmětem kontroly bylo uzavírání mandátních smluv v rámci administrace projektů příspěvkovou organizací, konkrétně mandátní smlouva SÚS JMK s JUDr. PhDr. Michalem Halou a výkon činnosti mandatáře prováděný na základě této mandátní smlouvy. Tato smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31. prosince 2010, tj. na deset měsíců. Ve smlouvě je sjednána měsíční úplata ve výši 10 000,- Kč bez DPH. Smlouva obsahuje doložku o důvěrnosti o zachování tajných informací.

Michal Hala se jako konzultant podílel na přípravě 19 veřejných zakázek na zhotovitele stavby v rámci projektů podporovaných operačními programy nebo půjčkou EIB.
Mandátní smlouva s M. Halou byla uzavřena v souladu s vnitřní směrnicí SÚS JMK. Mandatář v souladu se smlouvou odevzdával měsíční zprávy o činnosti. Na jejich základě byly vypláceny měsíční odměny. Dohledání přesného výkonu činností mandatáře v roce 2010 není z dokumentů SÚS JMK úplně možné, ale dotázaný externí subjekt potvrdil vícenásobná jednání s mandatářem. Z jednání se nepořizovaly záznamy s odvoláním na doložku důvěrnosti obsaženou ve smlouvě.

Z dokumentace výběrového řízení náhodně vybrané zakázky nelze nijak vyvozovat, že by veřejná zakázka mohla být M. Halou ovlivněna. Během působení mandatáře došlo ke změně druhu výběrového řízení zakázek, které řešil, směrem k řízení otevřenějšímu. Tyto zakázky byly následně v roce 2011 realizovány v souhrnu za 61 procent předpokládané ceny.

Jako opatření k nápravě bylo řediteli SÚS JMK Ing. Janu Zouharovi uloženo následující: Mandátní a podobné smlouvy na činnosti spočívající v konzultacích, odborné pomoci apod. uzavírané s fyzickými či právnickými osobami nebudou uzavírány s paušální úplatou za časové období. Úplata bude striktně vázána na konkrétně vykonané činnosti: za měrnou jednotku (např. jednu dokumentaci, analýzu), za uskutečněnou konzultační hodinu apod. V případě užití hodinových sazeb bude konzultant/mandatář povinen doložit provedený úkon (např. záznamem či zápisem z jednání, sepsanou zprávou). Způsob implementace opatření zvolí ředitel SÚS JMK.

 

Bc. Zdeněk Pavlík
člen Rady Jihomoravského kraje