TK 30. 3. 2007

Tisková konference 30. března 2007

Tiskové konference Jihomoravského kraje se zúčastnil člen Rady JMK Miloš Šifalda, který hovořil o přijímacím řízení na střední školy a o kulturních soutěžích her III. letní olympiády dětí a mládeže. Ředitel Krajského úřadu JMK Jiří Crha informoval o nových volbách do Zastupitelstva obce Milešovice, o schválení realizace projektu „Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii“, o krajském plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v letech 2007 – 2009, novém webovém portálu JMK, novém elektronickém infokiosku v budově krajského úřadu a vytvoření WiFi zóny na úřadě. Novinářům byl následně předán i kalendář akcí. 

Informace o počtech přihlášených a přijímaných žáků  na střední školy zřizované Jihomoravským krajem pro školní rok 2007/2008 ve srovnání s předchozím školním rokem


Do prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2007/2008 bylo na střední školy zřizované Jihomoravským krajem podáno do oborů pro žáky končící povinnou školní docházku celkem 11 739 přihlášek na 14 223 míst nabízených pro 1. kolo. Vloni bylo pro 1. kolo přijímacího řízení podáno 12 553 přihlášek na 14 391 nabízených míst. Ve srovnání s předchozím školním rokem bylo na krajské střední školy doručeno pro 1. kolo přijímacího řízení o 814 přihlášek žáků končících povinnou školní docházku méně. Tento pokles je zřejmě částečně způsoben mírným poklesem počtu žáků v populačním ročníku (povinnou školní docházku letos v kraji končí o  378  žáků méně než vloni), část žáků se pravděpodobně rozhodla pro studium na školách jiných zřizovatelů. Údaje o počtech přihlášek na školách ostatních zřizovatelů máme jen neúplné. Na těch školách, které nám tyto údaje poskytly, však je počet přihlášených převážně nižší, než je počet nabízených míst. V jednotlivých skupinách oborů jsou počty přihlášek a počty nabízených míst na školách zřizovaných Jihomoravským krajem následující:

 

 

Obory

2006

2007

Počet přihlášek 1. kolo

Plánovaný počet přijímaných

Přetlak *

Počet přihlášek 1. kolo

Plánovaný počet přijímaných

Přetlak *

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou – odborné včetně lycea

6 553

6 710

97,66%

6 295

6 845

91,96%

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou – gymnázium čtyřleté

1 925

1 332

144,52%

1 674

1 352

123,82%

Obory středního vzdělání s výučním listem

3 967

6 170

64,29%

3 678

5 874

62,61%

Obory středního vzděláni

108

179

60,34%

92

145

63,45%

Celkem

12 553

14 391

87,23%

11 739

14 223

82,54%

* - přetlak je vypočítán jako podíl počtu přihlášek a plánovaného počtu přijímaných

 

 

Je tedy třeba konstatovat, že naprostá většina uchazečů bude ke studiu přijata již v prvním kole přijímacího řízení. Nepřijatí zájemci o studium budou mít možnost vybrat si z celé řady škol, kde je již nyní jasné, že plánované počty uchazečů v prvním kole nenaplní, a to včetně některých gymnázií a lyceí. Školy, které budou vyhlašovat 2. kolo přijímacího řízení, budou zveřejněny na www.jmskoly.cz (na levé straně hlavní stránky je uveden odkaz JM kraj, po jehož otevření se na hlavní stránce na levé straně objeví odkaz přijímací řízení. Zde budou i nadále zveřejňovány veškeré aktuální informace o školách, které konají 2. a další kola přijímacího řízení, případně další zajímavé informace k problematice přijímacího řízení). Protože 2. kolo přijímacího řízení bude v letošním roce na každé škole v jiném termínu, je nutné, aby se zájemci o účast ve 2. kole obraceli přímo na vybranou školu, která jim potřebné informace poskytne.

Se zveřejněním údajů o počtech přihlášek na konkrétní střední školy a do konkrétních oborů vzdělání počítáme s největší pravděpodobností 19. nebo 20. 4. 2007 na výše uvedené webové adrese. Zveřejněné údaje mají žákům a jejich rodičům sloužit zejména jako informace o tom, jaké mají v přijímacím řízení šance - pro ty v prvním kole neúspěšné také jako první informace o tom, na které školy a do kterých oborů byl přihlášen nižší počet žáků, než je počet nabízených míst, a kde je tedy reálná šance, že bude konáno 2. kolo přijímacího řízení.

 

Hry III. letní olympiády dětí a mládeže

Krajská kola Jihomoravského kraje v kulturních soutěžích

 

Lužánky – středisko volného času v Brně, za podpory Jihomoravského kraje, vyhlašují Krajská kola Jihomoravského kraje v kulturních soutěžích. Krajská kola jsou nominací pro  Hry III. letní olympiády dětí a mládeže, které se konají 19. – 24. června 2007 v Ústí nad Labem. Vítězové krajských kol budou na těchto hrách reprezentovat Jihomoravský kraj.

Krajská kola v nesportovních soutěžích jsou vyhlášena v těchto disciplínách:

·        Fotografická soutěž

·        Výtvarná soutěž

·        Počítačová soutěž.

Práce budou vyhodnoceny odbornou porotou 11. května 2007. Výsledky budou  zveřejněny do 15. května 2007. Soutěž je určena pro děti do 16 let, žijící na území Jihomoravského kraje. Propozice k jednotlivým soutěžím, a později i výsledky, jsou ke stažení na http://litina.luzanky.cz v záložce Olympiáda.

Hry olympiád dětí a mládeže se konají každým rokem. Tvůrcem projektu je Český Olympijský výbor, který určí každý rok jeden z krajů České republiky pro uspořádání letních (v lichých letech), nebo zimních (v sudých letech) her. Her se účastní sportovci ze všech 14 krajů ČR a účastníci z Jihomoravského kraje zde tradičně zaujímají medailové pozice. Do programu Her jsou pravidelně zařazovány kulturní soutěže, čímž se přibližují k myšlence antických olympiád, kde kulturní klání mělo nezastupitelný význam. Jihomoravská výprava bývá vždy silnou konkurencí ostatním krajům a to nejen na sportovním kolbišti. Jihomoravští mladí umělci se již mohli utkat v literární tvorbě, sborovém zpěvu,folklorním tanci ale také v kresbě nebo výtvarné práci pro elektronická média. Pro kulturní soutěže Her III. Letní olympiády dětí a mládeže bylo vybráno průřezové téma Sport, pohyb a život.

Vítězné práce soutěžících v krajském kole budou k vidění na výstavě ve vestibulu Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně na Žerotínově náměstí. Slavnostní zahájení výstavy se koná 1. června 2007.
Nové volby do Zastupitelstva obce Milešovice

V sobotu 31. března 2007 se budou konat nové volby do Zastupitelstva obce Milešovice, okres Vyškov, v době od 7:00 do 22:00. Místem konání voleb je volební místnost v budově obecního úřadu Milešovice 68. Registračním úřadem je Městský úřad Slavkov u Brna.

Důvodem pro konání nových voleb je skutečnost, že počet členů zastupitelstva klesl pod hranici 5 (ust. § 58 odst. 1 písm. b) volebního zákona). Rezignaci podal i starosta obce, proto výkonem pravomoci starosty byl v souladu s ust. § 103 odst. 6 zákona o obcích pověřen jeden ze zbývajících tří členů zastupitelstva obce.

Protože v této obci nepůsobí starosta, bylo třeba při přípravě nových voleb postupovat podle ust. § 68 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., zákona o volbách do zastupitelstev obcí, podle kterého neplní-li starosta úkoly stanovené tímto zákonem nebo není-li starosta zvolen, plní tyto úkoly ředitel krajského úřadu. Jde např. o tyto úkoly:

-         stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (6 členů)

-         poskytnutí informací volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků zveřejněním na úřední desce obce

-         jmenování zapisovatele okrskové volební komise, jmenování členů okrskové volební komise na neobsazená místa, pokud úkol přichází v úvahu (ředitel KrÚ JMK dojmenovával 2 členy okrskové volební komise)

-         svolání 1. zasedání okrskové volební komise

-         zveřejnění oznámení o době a místu konání voleb, vyhrazení plochy pro vylepování volebních plakátů.

 

Do těchto nových voleb bylo zaregistrováno 6 volebních stran:

 

- Česká strana sociálně demokratická

- Občanská demokratická strana

- Sdružení nestraníků

- Sdružení nezávislých kandidátů I.

- Sdružení nezávislých kandidátů II.

- Sdružení nezávislých kandidátů pro sport a kulturu

 

V obci Milešovice je ke dni voleb 508 oprávněných voličů, všem voličům již byly rozdány hlasovací lístky, tak, jak ukládá zákon.

Krajský úřad provede kontrolu průběhu hlasování ve volební místnosti. Současně je zajištěna v den voleb služba pracovníky krajského úřadu. 

 

Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii

 

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi konané 29. 3. 2007 schválila realizaci projektu „Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii“. O celém projektu bude též jednat Zastupitelstvo na svém dubnovém zasedání.

 

Záměr zřídit  od roku 2007 zastoupení Jihomoravského kraje v Bruselu v budově tzv. Czech Pointu schválila Rada Jihomoravského kraje již na své 80. schůzi 14. 8. 2006. Jedná se o budovu v centru Bruselu, ve které bude mít sídlo většina českých institucí a agentur, např. Velvyslanectví ČR, České centrum, CzechTrade, CzechInvest či CEBRE a také osm krajů ČR. Budova Czech Point se nachází na ulici Trone 60 v bezprostřední blízkosti Evropské komise a nedaleko Evropského parlamentu a je vybavena potřebnými sítěmi a zázemím. Pro kraje bude vyčleněno jedno celé patro o ploše cca 600 m2 a budou zde připraveny kanceláře pro všechny kraje a společná jednací místnost.

V Czech Pointu bude mít kromě Jihomoravského kraje svou kancelář prozatím osm krajů, a to Karlovarský kraj, kraj Vysočina, Královehradecký kraj, Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj a Ústecký kraj. Oficiální otevření Czech Pointu se předpokládá na začátku září 2007.

Ze zkušeností českých i zahraničních regionálních zástupců v Bruselu vyplývá, že nejobtížnější, ale také nejdůležitější pro přínosné regionální zastoupení při EU je účinný systém komunikace mezi zástupcem v Bruselu, vysílajícím regionem a subjekty působícími v Jihomoravském kraji. Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii bude přínosné nejen pro Jihomoravský kraj ve smyslu úřadu, ale hlavními uživateli zastoupení budou zejména všechny subjekty působící v Jihomoravském kraji, které budou prosazovat poznatky získané od institucí EU přímo v regionu.

 

Předpokládané náklady na zřízení kanceláře a provoz Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii jsou cca 1 500 000 Kč v roce 2007. Předpokládaný rozpočet na rok 2008 je cca 4 000 000 Kč.

Rada Jihomoravského kraje též schválila prioritní oblasti, v nichž  bude Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii sledovat vývoj evropské politiky, legislativy a finančních instrumentů, informovat o nich a prosazovat zájmy Jihomoravského kraje zejména v následujících prioritních oblastech:

 • moderní technologie a produkty s vysokou přidanou hodnotou
 • vzdělávání
 • kvalitní životní prostředí a krajina
 • zemědělství  a rozvoj venkova
 • transport


Nový webový portál JMK


Nové webové stránky se začaly připravovat již na počátku roku 2006.  Hlavní změnou je přesunutí zodpovědnosti na autora dokumentu. Dříve za vyvěšení na webových stránkách odpovídal odbor informatiky. Ale protože při tak velkém množství dokumentů, které úřad publikuje, není možné tuto metodu uplatňovat, přesunul se proces vytvoření, schválení a publikování na jednotlivé odbory, útvary a referenty odpovědné za danou agendu.. Odbor informatiky zajišťuje pouze vývoj a funkčnost redakčního systému pro editaci a vkládání dokumentů, školení uživatelů, vytváří strukturu portálu, provádí administraci přístupů ke složkám a datové základny.

Webmaster definuje pro každou složku této struktury konkrétní správce a uživatele, což mohou být podle okolností jednotlivci i skupiny a přiděluje jim určitou roli v systému s oprávněním v rozsahu:

-        autor: vytváří článek 

-        redaktor: schvaluje článek ke zveřejnění

-        šéfredaktor: zveřejňuje článek na portálu nebo ukládá do archivu.

V novém redakčním systému se sleduje čas zveřejnění i termín stažení z webportálu v rámci časové osy. Proto je velmi jednoduché zajistit dle správního řádu vyvěšování jednotlivých dokumentů. Všechny dokumenty zůstávají i po uplynutí doby jejich zveřejnění v archivu a uloženy jsou též průvodní informace každého dokumentu - kdo, kdy a na jakou dobu dokument zveřejnil.

 

Nový redakční a publikační systém Jihomoravské kraje je řešen modulárně, což umožňuje velmi jednoduše dle potřeb organizace přidávat další potřebné moduly. V roce 2007 se spustí s největší pravděpodobností modul kalendář akcí umožňující zadávání a plánování různých akcí přímo v prostředí internetu, dále pak modul fotogalerie, který by měl vyřešit známý problém v éře digitálních fotoaparátů, kterým je bezpochyby obrovské množství fotografií. Připraveno je programové řešení na plnotextové vyhledávání nejen na webových stránkách, ale i ve všech datových úložištích sítě JMK na platformě GOOGLE. Připraveno je i publikování předkládaných materiálů pro ZJMK na webových stránkách s použitím vlastního software webmanažer, který umožňuje ukládání velkého množství dat i archivního charakteru a následné stahování z internetu ve formě původních souborů. 

Infokiosek


Pro zlepšení a rozšíření informovanosti veřejnosti byl v přízemí budovy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5 v Brně instalován elektronický informační kiosek. Tento technický prvek je doplněn programovým vybavením, které zajistí pohodlnou navigaci i pro občany, kteří s internetem běžně nepracují. V současné době je infokiosek nainstalován a probíhá definice jednotlivých webových stránek, které z něj budou dostupné. Základem budou stránky Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz , dále zde budou zpřístupněny odkazy na Portál veřejné správy (www.portal.gov.cz ) , Adresář veřejné správy (www.ePUSA.cz ) , na stránky s informacemi o řešení životních situací, atd. Smyslem infokiosku není neomezený přístupu k internetu, ale jeho využívání pro získávání informací z různých oblastí veřejné správy, včetně možného tisku vyhledaných údajů. Je současně i prvkem informačního systému budovy krajského úřadu, kde lze nalézt v seznamu konkrétního úředníka, umístění jeho kanceláře v rámci budovy, jeho telefon, mail.

 

Vytvoření WiFi zóny na úřadě


V rámci větší mobility a zlepšeného poskytování informačních služeb jsou postupně v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5 v Brně budovány WiFi zóny. Jde o prostor, kde je možno přistupovat k internetu se zařízeními, která jsou vybaveny koncovým přijímačem WiFi. Jedná se o notebooky, případně PDA zařízení.  V zájmu bezpečnosti a zajištění propustnosti je tento přístup umožněn po předání certifikátu na koncové zařízení. Tuto službu poskytuje odbor informatiky, kde je certifikát před prvním spuštěním nakopírován do notebooku. Potom již může uživatel při návštěvě budovy tento přístup využívat pravidelně. Pokrytí je zejména v zasedacích místnostech – včetně velké zasedací síně Zastupitelstva Jihomoravského kraje a též v místnosti č. 240, kde se konají pravidelné tiskové konference – dále např. prostor u Informací a infokiosku. Všechny tyto prostory budou označeny logem této služby a pokyny pro připojení.


Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v letech 2007-2009

Rada Jihomoravského kraje doporučila na své schůzi dne 29. března 2007 Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v letech 2007-2009.

Je povinností společnosti vytvořit takové prostředí, které umožní, aby svobodu a rovnost v důstojnosti a právech, jak jsou deklarovány v Listině základních práv a svobod, mohli užívat také lidé se zdravotním postižením. I oni mají právo vést soběstačný život, studovat, pracovat, využívat svůj volný čas ke kulturním a sportovním aktivitám apod. Daná problematika je nadrezortní, zasahuje do činností v rámci samostatné i přenesené působnosti krajů, měst i obcí.

 

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením navazuje na Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.

 

Řada aktivit ve prospěch zdravotně handicapovaných je již několik let realizována a jejich příklady jsou uvedeny v kapitole Analýza vybraných oblastí vztahujících se k problematice zdravotního postižení. Dále jsou na tříleté období specifikovány jednotlivé cíle s konkrétními opatřeními a časovými horizonty, jejichž realizací se dosáhne zlepšení kvality života uvedené významné minority občanů kraje. Okruh spolupracujících subjektů či jednotlivců je otevřený a jsou vítány všechny pozitivní aktivity ve prospěch zdravotně postižených. 

 

 


Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

 

v letech 2007 – 2009

 

 

Cíl:      odstranit bariéry dané handicapem zdravotního postižení a zajistit tak dobrou kvalitu života

 

Plán:

 

 • osvěta a vzdělávání veřejnosti
 • eliminace bariér v oblasti dopravy, staveb, orientace a komunikace
 • zajištění adekvátních sociálních služeb
 • zajištění adekvátních zdravotnických služeb
 • vytváření vhodných volnočasových aktivit zejména v oblasti kultury, sportu a vzdělávání
 • pomoc při zajištění vhodných ekonomických podmínek
 • iniciativy v oblasti legislativy
 • podpora komunikace a spolupráce organizací zabývajících se problematikou zdravotního postižení v tuzemsku i zahraničí
 • podpora spolupráce s úřady práce, agenturami podpory zaměstnanosti, zaměstnavateli, poskytovateli sociálních služeb apod.
 • analýza výše zmíněných oblastí
 • specifikace konkrétních cílů a opatření ve výše uvedených oblastech včetně časových horizontů
 • náklady na realizaci plánu
 • monitorování definovaných opatření

 

 

 

A:        Analýza vybraných oblastí vztahujících se k problematice zdravotního postižení – aktivity, které jsou již zabezpečovány:

 

Oblast školství:

 

Ø      vytváření podmínek pro integraci zdravotně postižených v běžných MŠ, ZŠ i SŠ – finanční zabezpečení asistenta pedagoga, nárůstu požadavků na základě zpracovaného IVP (individuálního vzdělávacího plánu), kompenzační pomůcky

Ø      v rámci zřizovatelských kompetencí budování stabilní sítě škol samostatně zřízených v Jihomoravském kraji pro ty zdravotně postižené děti, žáky a studenty, kteří nemohou být integrováni v běžných školách

Ø      podpora stavebních úprav objektů  krajských škol (automatická bezbariérovost)

Ø      v rámci zřizovatelských kompetencí zabezpečujeme komplexní a stabilní poradenský systém – síť speciálně pedagogických center (SPC) pro všechny druhy postižení

Ø      spolupráce s ÚP – PPP (pedagogicko-psychologické poradny), SPC v rámci svých služeb poskytují kariérové poradenství pro zdravotně postižené

Ø      školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením spolupracují s podobnými typy škol ve Stuttgartu (v rámci partnerské spolupráce města Brna a Stuttgartu)

Ø      vzdělávání klientů ústavů sociální péče a stacionářů pro zdravotně postižené

 

Oblast dopravy

 

Od roku 2004 je součástí budování Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje také projekt „Rozvoj dopravní obslužnosti v Jihomoravském kraji formou IDS“ zahrnující výstavbu či modernizaci zastávek, přestupních zastávek a terminálů. Všechny stavby jsou projektovány a realizovány jako bezbariérové.

 

V I. fázi projektů SROP byly realizovány:

přestupní terminály       Sokolnice – Telnice, Zastávka u Brna

přestupní zastávky        Křenovice

zastávky                      Deblín, Březina, Blažovice, Hvozdec a Střelice – Vršovice

 

Ve II. fázi projektů SROP byly realizovány:

přestupní terminál         Modřice – železniční stanice, Modřice – smyčka, Žabčice

přestupní zastávky        Bukovina rozcestí, Ořechov – Jeřábkova, Brno Starý Lískovec - smyčka

                                   Blansko, Střelice – dolní

zastávky                      Řícmanice

 

V současnosti se realizují zastávky  Senetářov, Hradčany.

Připravuje se rekonstrukce přestupního terminálu  Brno, Bystrc zoo a zastávek:  Hajany, Brno Starý Lískovec Osová, Veverská Bítýška, Popovice u Rajhradu a Čebín, žel. st.

 

V roce 2005 bylo instalováno zvukové hlášení (rozhlas) v železničních stanicích Šlapanice     a Brno – Slatina.

V roce 2006 bylo instalováno 149 zvukových majáčků pro nevidomé v 50 železničních stanicích a zastávkách Jihomoravského kraje.

V roce 2007 budou zastávky a terminály IDS JMK označeny 250 ks informačních štítků pro nevidomé.

 

Jihomoravský kraj má zájem, aby se postupně zvyšoval podíl bezbariérových vozidel na linkových spojích veřejné autobusové dopravy,  proto je ve výběrových řízeních na dopravce nových linek IDS JMK jedním z posuzovaných parametrů i bezbariérovost jejich autobusů. 

 

V roce 2008 by měly být v provozu nové přestupní terminály u železničních nádraží v Bučovicích, Nesovicích a Moravském Krumlově. Další výstavba je již dnes studijně připravována pro území, která budou postupně zahrnována do systému IDS. Integrace celého Jihomoravského kraje se předpokládá v roce 2010.  

 

 

Oblast sociálních věcí

 

1. Od roku 2004 došlo k zmapování poskytovatelů sociálních služeb na území Jihomoravského kraje, byl vydán adresář poskytovatelů v tištěné podobě, vytvořen informační systém pro uživatele sociálních služeb v elektronické podobě, který je průběžně aktualizován a přístupný veřejnosti na webových stránkách Jihomoravského kraje.

 

2. Od roku 2004 odbor sociálních věcí podporuje zavádění metody komunitního plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji formou realizace školení triád (zadavatel, poskytovatel, uživatel) v obcích s rozšířenou působností, podporou obcí, kde již je proces komunitního plánování realizován.

 

3. Od roku 2005 odbor sociálních věcí podporuje zvyšování kvality sociálních  služeb  -   pro příspěvkové organizace kraje působící v oblasti sociálních služeb a vybrané nestátní neziskové organizace realizuje v rámci projektu OP RLZ „Vzdělávání pracovníků zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji“.

 

4. Ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS) zajišťuje odbor sociálních věcí pro poskytovatele sociálních služeb vzdělávací akce  k přípravě a čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu, a to v rámci Globálního grantu.

 

5. Na podporu a rozvoj nestátních neziskových organizací (NNO) působících v oblasti sociálních služeb Jihomoravský kraj od roku 2005 realizuje systém víceletého financování (VLF). Většina organizací poskytujících sociální služby osobám se zdravotním postižením byla do tohoto, v rámci ČR ojedinělého, systému  zařazena. Každoročně je poskytována dotace na podporu a rozvoj sociálních služeb i NNO - poskytovatelům sociálních služeb do systému VLF nezařazených - a to v rámci jednoletého systému financování (JLF).

 

6. Objekty pobytových zařízení sociálních služeb, jejichž zřizovatelem je Jihomoravský kraj, splňují podmínku bezbariérovosti plně jen ve 12 zařízeních. V dalších 6 případech je bezbariérovost převážná, v 6 případech částečná a jeden objekt je plně bariérový. Odbor sociálních věcí podporuje postupné odstraňování bariér, ale je limitován skutečností, že se většinou jedná o památkově chráněné objekty.

 

 

 

Oblast zdravotnictví

 

1. dotační řízení

V oblasti zdravotnictví pravidelně vyhlašuje Jihomoravský kraj dotační řízení na podporu a rozvoj nestátních neziskových organizací (dále NNO), které zajišťují veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví.

 

Každoročně se jedná o:

-         program podpory NNO působících v oblasti zdravotnictví a sociální péče na území Jihomoravského kraje (dále JMK), který je určen pro projekty zaměřené na rozvoj, zkvalitnění a rozšíření všech typů ošetřovatelské péče, včetně hospicové, poskytované žadatelem zejména ve vlastním sociálním prostředí  pacientů (včetně  zařízení sociálních služeb) a jejichž působnost je vymezena územím kraje - tento program je rovněž určen pro projekty zaměřené na vybavení půjčoven zdravotnických pomůcek a na rozšíření domácí ošetřovatelské péče o rehabilitaci,  a dále

 

-         program podpory činnosti NNO působících v oblasti zdravotní na území Jihomoravského kraje a zaměřují se na osvětu a prevenci závažných civilizačních onemocnění, rekondiční pobyty apod.

 

2. zajištění bezbariérovosti

a)  v nemocnicích

Všechny nemocnice, jejichž zřizovatelem je Jihomoravský kraj, mají zbudovány bezbariérové vstupy do objektů, ve všech je zajištěna rovněž vertikální komunikace pomocí výtahů. V rámci realizovaných rekonstrukcí objektů nemocnic byla postupně vybudována bezbariérová sociální zařízení i bezbariérové přístupy na lůžková oddělení a do pokojů pacientů. Pokud v ojedinělých případech v některých objektech chybí plné zajištění bezbariérových vstupů, počítá vedení nemocnic s jejich vybudováním při nejbližších plánovaných rekonstrukcích a dostavbách.

 

 

 

2. v dětských centrech

DLPP Boskovice, LILA Otnice, KÚ Kyjov – vstup do hlavní budovy, přístupy do pokojů, na sociální zařízení jsou plně bezbariérové, vertikální komunikace je zajištěna výtahem.

DC Znojmo – vstup do budovy i mezi jednotlivými pokoji jsou bezbariérové, v budově je k dispozici výtah, který je však nevyhovující a bude v nejbližší době rekonstruován.

Ostrov u Macochy – vstup do budovy je bezbariérový, do pokojů pro matky s dětmi bezbariérové přístupy nejsou.

DO Křetín – vstup do budovy bezbariérový není, přístupy do jednotlivých pokojů ano, budova je bez výtahu.

 

3.  ve zdravotnické záchranné službě JMK

Hlavní budova ZZS JMK bezbariérově upravena není, v budově se nachází výtah. Možnosti stavebních úprav pro zdravotně postižené zaměstnance jsou minimální, neboť objekt je památkově chráněn. V plánu je stavba nové budovy ZZS, kde se s bezbariérovými přístupy počítá. Ostatní objekty ZZS JMK – výjezdová stanoviště v kraji – slouží pouze pro zdravotnický personál, který musí mít k výkonu povolání vyšetření o zdravotní způsobilosti – tzn. že možnost zaměstnání zdravotně postižených je vyloučena, proto stavební úpravy tohoto typu realizovány nebudou. 

 

 

B:        Specifikace konkrétních cílů a opatření ve výše uvedených oblastech včetně časových horizontů pro r. 2007 - 2009

 

 • eliminace bariér v oblasti dopravy, staveb, orientace a komunikace
 • osvěta a vzdělávání

 

Opatření:   

-         monitoring bezbariérovosti všech organizací zřizovaných Jihomoravským krajem

-         monitoring bezbariérovosti městských resp. obecních úřadů na území Jihomoravského kraje

-         označení nízkopodlažních vozidel v jízdních řádech pro území Jihomoravského kraje

-         zpracování analýzy bezbariérovosti autobusové a železniční dopravy v Jihomoravském kraji

-         zajištění bezbariérovosti podatelny Krajského úřadu Jihomoravského kraje

-         zajištění bezbariérovosti městských resp. obecních úřadů na území Jihomoravského kraje

-         v rámci nových staveb realizovaných Jihomoravským krajem nebo jím zřizovaných organizací důsledně zabezpečit jejich bezbariérovost, a tedy možnost jejich užívání i osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

-         vzdělávání personálu poskytovatelů zdravotnických a sociálních služeb a školských zařízení v problematice osob se zdravotním postižením (zejména ve vazbě na manipulaci s těžce pohybově postiženými)

-         vzdělávání pracovníků krajských, městských a obecních úřadů v oblasti komunikace s osobami se zdravotním postižením

-         kurzy vzdělávání ve znakové řeči

-         zpracování informačního materiálu pro ředitele škol o postupu při zařazování zdravotně handicapovaných dětí do spádových škol

 

 • zajištění adekvátních sociálních služeb

Opatření:   

-         zmapování sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro osoby se zdravotním postižením

-         vypracování plánu rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v Jihomoravském kraji

 

 • zajištění adekvátních zdravotnických služeb

Opatření:   

-         zmapování sítě lůžkových zdravotnických zařízení na území Jihomoravského kraje      

-         zmapování sítě zdravotnických zařízení pro léčebnou rehabilitaci v Jihomoravském kraji

-         zmapování sítě ambulantních zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji dle jednotlivých odborností

 

 

 • vytváření vhodných volnočasových aktivit zejména v oblasti kultury, sportu a vzdělávání

Opatření:   

-         zmapování sítě sportovních zařízení na území Jihomoravského kraje

 

 

 • pomoc při zajištění vhodných ekonomických podmínek

Opatření:   

-         v rámci dotačního řízení vyhlašovat programy zaměřené na účelné aktivity nestátních neziskových organizací zaměřených na zlepšení kvality života zdravotně postižených

 

 • podpora komunikace a spolupráce organizací zabývajících se problematikou zdravotního postižení v tuzemsku i zahraničí

Opatření:   

-         analýza oblasti spolupráce organizací zabývajících se problematikou zdravotního postižení

-         vytipování nových subjektů v tuzemsku i zahraničí vhodných pro aktivní a prospěšnou spolupráci v dané oblasti

 

 • podpora spolupráce s úřady práce, agenturami podpory zaměstnanosti, zaměstnavateli, poskytovateli sociálních služeb apod.

Opatření:   

-         zpracovat a pravidelně monitorovat zaměstnanost osob se zdravotním postižením na Krajském úřadu a v organizacích zřizovaných Jihomoravským krajem

-         v součinnosti s úřady práce zveřejňovat údaje o počtech osob se zdravotním postižením evidovaných na úřadech práce

 

 • monitorování definovaných opatření

Opatření:         

-         ustavení „pracovní skupiny“ při Radě Jihomoravského kraje jako koordinačního, iniciativního, poradního a monitorovacího orgánu pro realizaci koncepce vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

-         pracovní porady zástupců krajského úřadu a krajské rady zdravotně postižených

 

 

 • propagace

Opatření:         

-         udělování Ceny hejtmana za aktivity spojené s pomocí zdravotně postiženým