foto 1 foto 2
Mistrovství světa silničních motocyklů — Grand Prix ČR 2019 bylo realizováno za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Agentura CzechTourism Kudy z nudy - portál cestovního ruchu Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

OŽP Odbor životního prostředí

Náhled
14.08.2019

1. Činnost odboru

Náhled
09.04.2019

2. Právní předpisy a metodika

Náhled
19.04.2018

3. Strategické dokumenty

Náhled
02.01.2017

4. Kontakty

Jmenný seznam pracovníků, telefonní čísla, e-mailové adresy. 

Náhled
02.01.2017

5. Granty a dotace

Náhled
18.04.2018

6. Co si potřebujete vyřídit

Náhled
15.06.2017

Webový portál Integrovaného Systému Plnění Ohlašovacích Povinností (ISPOP)

Náhled
11.11.2019

Evropský projekt STARGATE

Náhled
12.01.2017

Povodňový plán Jihomoravského kraje

Náhled
11.11.2019

Upozornění lékárnám

(pdf, 240 kB) 

Náhled
23.08.2019

Informace OOV MŽP o postupu projednávání záměrů týkajících se hraničních vod a o příslušných správních řízeních

(pdf 3,32 MB) 

12.06.2019

Prezentace ze semináře 7.6.2019 pro majitele vodohospodářské infrastruktury, který byl pořádán Jihomoravským krajem a Ministerstvem zemědělství a zabýval se problematikou zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.

23.08.2019

Zóny havarijního plánování JMK

07.10.2019

Informace určené veřejnosti v okolí objektů zařazených do skupin A a B dle zákona o prevenci závažných havárií

Náhled
15.04.2019

Měření kvality ovzduší v lokalitách Česká a Kuřim – 2018

(pdf, 4,74 MB) 

Náhled
17.06.2019

Akční plán EVVO na období 2019-2020

(pdf, 487 kB) 

Náhled
17.06.2019

Přehled provozovatelů podle zákona č. 224 z roku 2015 Sb. - březen 2018

(doc, 103 kB) 

Náhled
05.12.2018

Vyhodnocení kvality ovzduší v Jihomoravském kraji v roce 2017

(pdf, 15,5 MB) 

01.10.2018

Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik

Náhled
29.04.2019

ODBORNÁ ZPRÁVA - BRNO-ZVONAŘKA - vyhodnocení kvality ovzduší 9/2018 – 2/2019

(pdf 18,3 MB) 

Náhled
02.07.2018

Formulář žádosti o souhrnné vyjádření odboru životního prostředí

Náhled
23.04.2018

Výskyt Newcastleské choroby (pseudomoru drůbeže) v České republice

Náhled
29.03.2018

Měření kvality ovzduší v malých obcích v topné sezóně 2017 (Ostopovice a Moravany)

29.11.2017

Dokumenty k problematice využití sedimentů z vodních toků a nádrží

22.11.2017

Prezentace z porady pracovníků orgánů ochrany přírody - Brno 11/2017

19.10.2017

Prezentace z porady pracovníků ochrany ZPF ORP JMK konané dne 21. a 22. 9. 2017 v Bzenci

Náhled
03.08.2017

Vyhodnocení kvality ovzduší v Jihomoravském kraji v letech 2010 – 2016

(pdf, 7,93 MB) 

Náhled
03.08.2017

Vyhodnocení smogových situací v Jihomoravském kraji v lednu a únoru 2017

(pdf, 2,19 MB) 

Náhled
03.08.2017

Monitoring větrné eroze v lokalitě Kuchařovice 2016

(pdf, 2,94 MB) 

Náhled
03.08.2017

Seznam osob oprávněných přebírat odpady do svého vlastnictví (údaje platné od 2.5.2016)

Náhled
03.08.2017

Upozornění lékárnám - změna příloh

(doc, 41,5 kB) 

Náhled
03.08.2017

Měření kvality ovzduší v malých obcích v topné sezóně 2016 (Jinačovice, Babice u Rosic)

(pdf, 5,01 MB) 

Náhled
03.08.2017

Metodický pokyn k výsadbě dřevin ve volné krajině v JMK

(pdf, 15,7 MB) 

15.05.2019

Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025

17.01.2017

Vyhodnocení plnění Plánů odpadového hospodářství 2004-2015

Náhled
17.03.2016

Metodický návod pro zpracování Plánu odpadového hospodářství obce

Náhled
11.01.2016

Měřicí kampaň kvality ovzduší v obcích Jihomoravského kraje - zima 2015 (Prace, Chudčice, Velké Pavlovice)

(pdf, 4,48 MB) 

28.05.2015

Rozptylová studie pro posouzení imisního zatížení z větrné eroze

09.03.2018

Dlouhodobý monitoring environmentálních polutantů ve volném ovzduší na území Jihomoravského kraje, 2007-2015

13.11.2014

prezentace na poradě v Bzenci, říjen 2014

12.09.2017

Formulář žádosti o vydání povolení dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

27.02.2015

Stanoviska, závazná stanoviska a povolení provozu dle zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

09.04.2019

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí

28.08.2019

Projednávané záměry na vyhlášení přírodních památek a přírodních rezervací

28.08.2019

Projednávané návrhy plánů péče o přírodní památky a přírodní rezervace

19.06.2012

Zpětný odběr vyřazených elektrozařízení

27.03.2017

Vodní dílo Nové Mlýny - studie VUT FAST Brno

27.03.2017

Vymezené území povodí Nových Mlýnů

15.01.2014

Metodický pokyn k ochraně hnízdních populací rorýse obecného

15.06.2017

Integrovaná prevence IPPC

Náhled
03.01.2019

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací Jihomoravským krajem a jeho orgány platný od 03.01.2019

(pdf, 112 kB)