KŘESADLO - ocenění pro dobrovolníky v Jihomoravském kraji pro rok 2017 Výročí bitvy u Slavkova Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

OŽP Odbor životního prostředí

Náhled
02.01.2017

1. Činnost odboru

Náhled
02.01.2017

2. Právní předpisy a metodika

Náhled
27.03.2017

3. Strategické dokumenty

Náhled
02.01.2017

4. Kontakty

Jmenný seznam pracovníků, telefonní čísla, e-mailové adresy. 

Náhled
02.01.2017

5. Granty a dotace

Náhled
15.06.2017

Webový portál Integrovaného Systému Plnění Ohlašovacích Povinností (ISPOP)

Náhled
12.01.2017

Povodňový plán Jihomoravského kraje

19.10.2017

Prezentace z porady pracovníků ochrany ZPF ORP JMK konané dne 21. a 22. 9. 2017 v Bzenci

Náhled
03.08.2017

Vyhodnocení kvality ovzduší v Jihomoravském kraji v letech 2010 – 2016

(pdf, 7,93 MB) 

Náhled
03.08.2017

Vyhodnocení smogových situací v Jihomoravském kraji v lednu a únoru 2017

(pdf, 2,19 MB) 

Náhled
03.08.2017

Monitoring větrné eroze v lokalitě Kuchařovice 2016

(pdf, 2,94 MB) 

Náhled
03.08.2017

Den Země 22. dubna 2017

Náhled
03.08.2017

Seznam osob oprávněných přebírat odpady do svého vlastnictví (údaje platné od 2.5.2016)

Náhled
03.08.2017

Seznam osob oprávněných přebírat odpady do svého vlastnictví (údaje platné k 1.5.2016)

Krajský informační systém odpadového hospodářství 

Náhled
03.08.2017

Upozornění lékárnám - změna příloh

(doc, 41,5 kB) 

Náhled
03.08.2017

Měření kvality ovzduší v malých obcích v topné sezóně 2016 (Jinačovice, Babice u Rosic)

(pdf, 5,01 MB) 

Náhled
03.08.2017

Metodický pokyn k výsadbě dřevin ve volné krajině v JMK

(pdf, 15,7 MB) 

13.02.2017

Metodika kácení mimo les

04.03.2016

Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025

17.01.2017

Vyhodnocení plnění Plánů odpadového hospodářství 2004-2015

14.09.2016

Usnesení 10422/16/R151

Bod č. 85 programu – Financování akce „Ukázková vinice při SVŠ Valtice“ 

24.05.2016

seminář "Rozvoj obce a pozemkové úpravy"

konaný dne 3. května 2016 v Brně 

Náhled
17.03.2016

Metodický návod pro zpracování Plánu odpadového hospodářství obce

17.03.2016

22. 3. 2016 - Světový den vody

Náhled
11.01.2016

Měřicí kampaň kvality ovzduší v obcích Jihomoravského kraje - zima 2015 (Prace, Chudčice, Velké Pavlovice)

(pdf, 4,48 MB) 

28.05.2015

Rozptylová studie pro posouzení imisního zatížení z větrné eroze

11.01.2016

Dlouhodobý monitoring environmentálních polutantů ve volném ovzduší na území Jihomoravského kraje, 2007-2015

Náhled
20.05.2015

K problematice chrousta maďalového

(doc, 44,5 kB) 

06.03.2014

seminář "Extrémy počasí a jeho dopady"

13.11.2014

prezentace na poradě v Bzenci, říjen 2014

12.09.2017

Formulář žádosti o vydání povolení dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

27.02.2015

Stanoviska, závazná stanoviska a povolení provozu dle zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

14.01.2013

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí

27.06.2017

Projednávané návrhy na vyhlášení přírodních památek a přírodních rezervací

05.09.2017

Projednávané návrhy plánů péče o přírodní památky a přírodní rezervace

19.06.2012

Zpětný odběr vyřazených elektrozařízení

27.03.2017

Vodní dílo Nové Mlýny - studie VUT FAST Brno

15.01.2014

Aktuální změny zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve vztahu k přenesené působnosti obcí

27.03.2017

Vymezené území povodí Nových Mlýnů

Náhled
15.01.2014

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR

Zpracování aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR bylo zahájeno v květnu 2008. Aktualizace je řízena Řídícím výborem pro aktualizaci při Radě vlády pro udržitelný rozvoj a koordinována Ministerstvem životního prostředí...  

15.01.2014

Metodický pokyn k ochraně hnízdních populací rorýse obecného

Náhled
19.07.2012

Oznámení zrušení organizační složky státu Zemědělské vodohospodářské správy

(pdf, 398 kB) 

15.06.2017

Integrovaná prevence IPPC

Náhled
13.02.2017

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací Jihomoravským krajem a jeho orgány

(pdf, 137 kB)