Informace č.j.: JMK 36572/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                Čj.                                         SpZn.                                   Vyřizuje/linka                                      Brno
JMK 36572/2007                    S-JMK 36572/2007 OKP                        Mgr. Doleželová/541651213               30. 3. 2007           
 
 
Žádost o poskytnutí informace ze dne 19. 3. 2007 - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
 
dne 19. 3. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“).
 
 
Dle Žádosti požadujete (citace) „poskytnutí těchto informací:
  1. Jaké informační systémy provozujete?
  2. Na které agendy jsou informační systémy nasazeny?
  3. Jaké byly provozní náklady na uvedené informační systémy v roce 2006
    a jaké předpokládáte v roce 2007?
  4. Jaké byly investiční náklady na uvedené informační systémy v roce 2006
    a jaké předpokládáte v roce 2007?
  5. Jaké byly telekomunikační náklady Vašeho úřadu v roce 2006?
  6. Kolik jste měli v roce 2006 zaměstnanců?“ (konec citace).
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
ad bod 1. Žádosti:
 
-         Evidence 2000 – docházka
-         Personální systém FLUX
-         Web aplikace IS DIS POVKÚ
-         Pasportizace – OM
-         Informační systém Ovzduší, Voda
-         Informační systém EVI, ESPI, aktualizace databáze a SW
-         Tachoscan (OD)
-         Informační systém GINIS
-         Informační systém hmotné nouze a sociálních služeb
-         IS Dotace – lesy
-         IS Kevis
-         IS ePUSA
-         ASPI (automatizovaný systém právních informací)
-         CODEXIS (právní informační systém, resp. software pokrývající problematiku národní legislativy a legislativy EU)
-         Elektronická spisová služba včetně elektronické podatelny
 
 
ad bod 2. Žádosti:
 
Agendy jsou nasazeny na oblast ekonomiky a rozpočtu, personalistiky, dotační oblast, evidenci majetku Jihomoravského kraje, na oblast ochrany životního prostředí a vypouštění emisí, v oblasti kontroly na úseku nákladní dopravy, v oblasti přenesené působnosti sociálních služeb, dotace do lesních porostů; evidenční systém Kevis v oblasti jednoduchých evidencí; adresářové struktury v oblasti veřejné správy ePUSA; ASPI a CODEXIS v oblasti působnosti Jihomoravského kraje a jeho orgánů; Elektronická spisová služba včetně elektronické podatelny v oblasti zabezpečení provozu elektronické spisové služby včetně elektronické podatelny.
 
 
ad bod 3. Žádosti:
 
Cca 6 500 000 Kč za rok 2006, pro rok 2007 je předpoklad cca 7 000 000 Kč
 
 
ad bod 4. Žádosti:
 
Cca 2 000 000 Kč za rok 2006, pro rok 2007 je předpoklad cca 2 000 000 Kč
 
 
ad bod 5. Žádosti:
 
Celkové výdaje za telekomunikační služby a služby radiokomunikací za rok 2006 činily za regionální správu, tj. zaměstnance zařazené do struktury Krajského úřadu Jihomoravského kraje,  3 385 076,40 Kč. Tato částka zahrnuje výdaje za telekomunikační služby mobilních operátorů, za pevné linky, poplatky za rozhlasové a televizní vysílání a poskytování informačních služeb (přístup k internetu).
 
Navíc výdaje za telekomunikační služby členů Zastupitelstva Jihomoravského kraje za rok 2006 činily  637 361,78 Kč. Tyto výdaje zahrnují telekomunikační služby mobilních operátorů,  pevné linky a poplatky za rozhlasové a televizní vysílání.
 
 
ad bod 6. Žádosti:
 
Ke dni 31. 12. 2006 měl Jihomoravský kraj 588 zaměstnanců. Průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců Jihomoravského kraje v roce 2006 činil 584 zaměstnanců.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                  Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                     vedoucí odboru kontrolního a právního