Základní informace občanům z oblasti krizového řízení a obrany

Charakteristika krizového řízení

Krizové řízení je souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury (zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
 

Základní bezpečnostní hodnoty Jihomoravského kraje

 • maximální nasazení orgánů státní správy a složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje při záchraně životů a ochraně zdraví všech lidí nacházejících se na teritoriu Jihomoravského kraje při jakémkoliv ohrožení jejich bezpečnosti;
 • maximální dlouhodobě udržitelný růst kvality aktivních schopností orgánů krizového řízení a složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje;
 • maximální nasazení orgánů státní správy a složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje při záchraně životů zvířat a ochraně majetků všech obyvatel kraje při vzniku mimořádné události se škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo havárií.

K zajištění bezpečnosti území Jihomoravského kraje a eliminaci jakýkoliv bezpečnostních hrozeb a rizik vytváří Jihomoravský kraj bezpečnostní systém, v jehož rámci buduje, udržuje a používá vlastní bezpečnostní schopnosti a současně sdílí a používá bezpečnostní schopnosti České republiky budované a udržované státem.
Při zajištění bezpečnosti bude Jihomoravský kraj trvale prosazovat maximální účelnost, adekvátnost, hospodárnost, efektivnost, dlouhodobou udržitelnost a krátkodobou obnovitelnost bezpečnostních schopností kraje.

 

Stěžejní orgány krizového řízení Jihomoravského kraje:

 • Hejtman Jihomoravského kraje zajišťující připravenost kraje na řešení krizových situací;
  • zřizuje a řídí bezpečnostní radu kraje,
  • zřizuje a řídí krizový štáb kraje,
  • organizuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje,
 • Krajský úřad Jihomoravského kraje plnící úkoly podle krizového plánu kraje;
 • Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje řešící přípravu na krizové situace a jejich řešení;
 • Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje zajišťující vnitřní bezpečnost a veřejný pořádkem na území kraje;
 • Starostové obcí s rozšířenou působností zajišťující připravenost správních obvodů obcí s rozšířenou působností na řešení krizových situací;
 • Obecní úřady obcí s rozšířenou působností plnící úkoly podle krizových plánů obcí s rozšířenou působností;
 • Starostové obcí zajišťující připravenost obcí na řešení krizových situací;
 • Obecní úřady organizující přípravu obcí na řešení krizových situací.

Složky Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje:

Základní složky 

 • Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje;
 • Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje;
 • Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje;
 • Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.

Ostatní složky

 • Krajské vojenské velitelství Brno s vyčleněnými sílami a prostředky ozbrojených sil;
 • Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně;
 • Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj;
 • Nemocnice a zdravotnická zařízení;
 • Panel nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje;
 • Povodí Moravy, s.p.;
 • Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby;
 • Zařízení civilní ochrany;
 • Neziskové organizace a sdružení občanů;
 • Ostatní záchranné sbory.

 

Stálým orgánem pro koordinaci složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje je Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje (KOPIS).

 

Vzory žádostí o náhradu v souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi prováděnými složkami integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje:


Oddělení krizového řízení a obrany

Oddělení krizového řízení a obrany je v organizační struktuře Krajského úřadu Jihomoravského kraje zařazeno
v Odboru kancelář ředitele a je vyčleněno k zajištění připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací.

 

Ing. Radek Šedivý, MPA

vedoucí oddělení

tel.: 541 651 581, email: sedivy.radek@jmk.cz

  

Bc. Michal Krátký

referent pro krizové řízení

tel.: 541 658 721, email: kratky.michal@jmk.cz

 

Mgr. František Čermák

referent pro IZS

tel.: 541 651 586, email: cermak.frantisek@jmk.cz

 

Mgr. Šárka Řehořová

referentka pro bezpečnost a hospodářská opatření pro krizové stavy

tel.: 541 658 730, email: rehorova.sarka@jmk.cz

 

Bc. Kateřina Mayerová

referentka pro obranu státu

tel.: 541 658 726, email: mayerova.katerina@jmk.cz

 

 

Činnost oddělení:

Plní úkoly vycházející ze zákonů č. 129/2000 Sb., č. 222/1999 Sb., 585/2004 Sb., 239/2000 Sb., 240/2000 Sb., 241/2000 Sb., 412/2005 Sb., 110/1998 Sb., 263/2016 Sb.
 

Samostatná působnost:

 • připravuje odborné podklady pro orgány JMK k rozhodnutí o výši finanční výpomoci subjektům postiženým přírodními, živelními či jinými katastrofami,
 • zajišťuje k projednání orgánům kraje roční zprávu o stavu požární ochrany v JMK,
 • podílí se za svěřenou oblast schváleného a upraveného rozpočtu na přípravě finančního příspěvku k zabezpečení požární ochrany,
 • posuzuje návrhy právních předpisů s celostátní působností v oblasti krizového řízení,
 • připravuje návrhy právních předpisů s krajskou působností v oblasti krizového řízení,
 • koordinuje činnost Panelu nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje,
 • připravuje a zabezpečuje porady a jednání hejtmana Jihomoravského kraje se zástupci státní správy a samosprávy,
 • připravuje a zabezpečuje slavnostní akty ocenění příslušníků složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje.


Přenesená působnost:

 • připravuje koncepci a zajišťuje připravenost kraje na řešení vojenských i nevojenských ohrožení a krizových situací, včetně provádění kontrolní činnosti v této oblasti,
 • zajišťuje metodické vedení orgánů obcí a obcí s rozšířenou působností při plnění jejich úkolů v oblasti krizového řízení a zajišťování obrany státu,
 • zpracovává a aktualizuje dokumentaci pro činnost orgánů krizového řízení JMK,
 • zajišťuje činnost Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje a Krizového štábu Jihomoravského kraje a jejich součinnost s Bezpečnostní radou státu, Ústředním krizovým štábem a bezpečnostními radami a krizovými štáby obcí s rozšířenou působností,
 • poskytuje součinnost HZS Jihomoravského kraje při zpracování krizového plánu kraje, koordinuje součinnost mezi HZS Jihomoravského kraje a odbory KrÚ při zpracování krizového plánu JMK,
 • zajišťuje koordinaci činností při řešení krizových situací, podílí se na koordinaci záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných událostí vzniklých na území JMK,
 • koordinuje krajský integrovaný záchranný systém,
 • předkládá podklady pro rozpočtový výhled,
 • zabezpečuje agendu bezpečnostního ředitele v oblasti ochrany utajovaných informací,
 • zpracovává návrhy rozhodnutí hejtmana o vyhlášení stavu nebezpečí a rozhodnutí hejtmana o provedení krizových opatření vyhlášených vládou v podmínkách JMK a zajišťuje jejich zveřejnění na úřední desce,
 • podílí se na obranném plánování kraje, zabezpečuje zpracování podkladů do Plánu obrany České republiky a Dílčího plánu obrany Jihomoravského kraje,
 • podílí se na ukládání pracovní povinnosti, výpomoci a poskytování věcných prostředků k řešení krizových situací, zahajuje a vede správní řízení při nesplnění těchto opatření vyhlášených na území JMK,
 • plánuje opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy JMK a zabezpečení mobilizace ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu,
 • organizuje vyhodnocení objektů vyžadujících ochranu za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu a navrhuje způsob jejího provedení,
 • vede soubornou evidenci o fyzických osobách určených k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci za stavu ohrožení státu a za válečného stavu,
 • zabezpečuje podle požadavků obcí přípravu občanů k obraně státu,
 • zajišťuje podklady pro vyžádání zproštění povinnosti nastoupit mimořádnou službu pro určené zaměstnance JMK zařazené do KrÚ po vyhlášení krizových stavů, stavu ohrožení státu a válečného stavu,
 • podílí se na finančním zabezpečení přípravy a řešení krizových situací a mimořádných událostí včetně náhrad za omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředků a vykonání pracovní povinnosti a pracovní výpomoci,
 • zavádí a využívá informační systémy pro potřeby plnění úkolů JMK při zajišťování obrany státu a krizovém řízení, podílí se na sběru a aktualizaci dat pro krizové řízení,
 • připravuje podklady a podílí se na objektové bezpečnosti KrÚ a podílí se na zpracování dokumentace objektové bezpečnosti,
 • provádí přípravu hospodářských opatření pro krizové stavy,
 • zpracovává „Plán nezbytných dodávek Jihomoravského kraje“ a zabezpečuje nezbytné dodávky k uspokojení základních životních potřeb obyvatel JMK,
 • uplatňuje u ústředních správních úřadů požadavky na pokrytí nezajištěných dodávek,
 • navrhuje použití pohotovostních zásob, připravuje a organizuje způsob použití zásob pro humanitární pomoc, připravuje a používá regulační opatření při jejich vyhlášení,
 • zahajuje a vede správní řízení při nesplnění regulačních opatření vyhlášených na území JMK,
 • šetří přestupky v případě porušení zákonů v působnosti oddělení zejména zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění a zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • koordinuje zpracování krizového plánu v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy a zpracovává plán krizové připravenosti KrÚ,
 • kontroluje v okruhu své působnosti přípravu a účinnost hospodářských opatření pro krizové stavy, a to i v době před vyhlášením krizových stavů,
 • zavádí, spravuje a užívá informační systémy krizového řízení v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy,
 • vede soubornou evidenci o určených věcných prostředcích a jejich vlastnících,
 • komplexně zabezpečuje vybavení pracoviště a činnost Stálé pracovní skupiny Krizového štábu Jihomoravského kraje.

 

Základní informace z oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva jsou umístěny na webovém portálu HZS Jihomoravského kraje:  http://www.krizport.cz/

 

Další důležité odkazy a informace: