Informace č.j.: JMK 36069/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                Čj.:                                         SpZn.:                             Vyřizuje/linka                                          Brno
JMK 36069/2007                    S-JMK 36069/2007 OKP                Mgr. Doleželová/541651213                         27. 3. 2007                 
 
 
Pro Brno by to bylo katastrofické – II - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
 
dne 17. 3. 2007 obdržel Jihomoravský kraj Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – pro Brno by to bylo katastrofické - II“ (dále jen „Žádost“).
 
 
Dle Žádosti „v Rovnosti bylo publikováno vyjádření ing.arch. Procházkové“. S odkazem na uvedené požadujete:
a)      doložit kopiemi dokumentů, které JMK vlastní, a kde je jasně prokázáno, že vedení R43 přes Brno je vhodné řešení
b)      doložit kopiemi dokumentů, které JMK vlastní, a kde je jasně prokázáno, že vedení R43 přes Brno je vhodnější řešení než vedení R43 jako obchvat Brna tzv. Boskovickou brázdou
c)      doložit kopiemi dokumentů, které JMK vlastní, že pokud by R43 nevedla přes Brno, bylo by to pro Brno katastrofické
d)      doložit kopiemi dokumentů, které JMK vlastní, že kraj trvá na bystrcké variantě
e)      doložit kopiemi dokumentů, které JMK vlastní, že bystrcká varianta je ve shodě se závaznou legislativou EU, specificky korigendem českého překladu Rozhodnutí Evropského parlamentu a rady č. 1692/96/EC uveřejněném ‘ve‘ Oficiálním věstníku EU v srpnu 2006“.
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, a to:
 
Ke všem písmenům Žádosti uvádíme, že vedení rychlostní dálnice R43 v trase tzv. Boskovickou brázdou bylo prověřeno „Vyhledávací studií trasy silnice R43 Boskovickou brázdou v úseku mezi Troubskem a Kuřimí“ z května 2005. Pořizovatelem této studie byl Krajský úřad Jihomoravského kraje (odbor územního plánování a stavebního řádu) a zpracovatelem HBH Projekt spol. s r. o., Kabátníkova 216/5 602 00 Brno. Závěry z výše uvedené studie dokládají tvrzení ing. arch. Procházkové. Předmětnou studii jste si osobně převzali na Krajském úřadě Jihomoravského kraje dne 27. 6. 2005.
 
 
V dané věci dále podrobněji uvádíme:
 
k písm. a) Žádosti:
 
Ve Vámi přiloženém novinovém článku není uvedena věta „je jasně prokázáno, že vedení R43 přes Brno je vhodné řešení“, kterou požadujete doložit. Slova ing. arch. Procházkové uvedená v přiloženém novinovém článku se jasně vztahují pouze k bystrcké variantě, nikoli jakékoliv jiné trase přes Brno. S ohledem na uvedené výroky, které uvádíte a které však nebyly uvedeny, nelze ze strany povinného subjektu doložit. Povinný subjekt nemá k dispozici Vámi požadované informace.
 
k písm. c) Žádosti:
 
Ve Vámi přiloženém novinovém článku není věta „pokud by R43 nevedla přes Brno, bylo by to pro Brno katastrofické“, kterou požadujete doložit, uvedena. S ohledem na uvedené výroky, které uvádíte a které však nebyly uvedeny, nelze ze strany povinného subjektu doložit. Povinný subjekt nemá k dispozici Vámi požadované informace.
 
 
Žádné další informace v dané věci nemá povinný subjekt k dispozici.
 
 
           
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                          Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                          vedoucí odboru kontrolního a právního