Informace č.j.: JMK 36391/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní 
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
                Čj.:                                     SpZn.:                                 Vyřizuje/linka                                          Brno
JMK 36391/2007                    S-JMK 36391/2007 OKP              Mgr. Doleželová/541651213                        28. 3. 2007                                            
 
 
Korespondence s UAD Studio od 1.1.2006 do 31.12.2006 - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 18. 3. 2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace dle zákona 106/99 –  korespondence s UAD Studio od 1.1.2006 do 31.12.2006“ (dále jen „Žádost“).
 
 
Dle Žádosti „JMK a jeho krajský úřad byli v období 2005 – 2007 v kontaktu s Urbanismus Architektura Design Studio sro. ve věci územního plánování“. Požadujete „předat veškerou korespondenci s UAD studio ze období od 1.1.2006 do 31.12.2006“ s tím, že „Korespondencí se rozumí korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová i emailová, záznamy/zápisy z jednání a dokumenty předané osobně. … Korespondence zahrnuje také veškeré smlouvy, dodatky smluv, objednávky, předávací protokoly, faktury, záznamy a jiné dokumenty ve smyslu vyhlášky 135/2001 Sb. (zápisy/záznamy o jednáních, doklady o jednáních projektanta a rozhodnutích důležitých pro zpracování územně plánovací dokumentace). Nepožadují se předat vlastní dokumenty územního plánování, tj. vlastní návrh ÚP VÚC Břeclavsko.“.
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
Vámi požadované informace Vám byly ze strany povinného subjektu poskytnuty již v minulosti, a to ve sděleních Krajského úřadu (odboru územního plánování a stavebního řádu) č.j.: JMK 39588/2006 ze dne 12. 4. 2006, č.j.: JMK 162412/2006 ze dne 8. 1. 2007 a č.j.: JMK 61/2007 ze dne 12. 1. 2007. Tyto informace máte prokazatelně k dispozici a nejsou Vám tudíž opětovně zasílány.
 
Dále Vám k Žádosti v příloze poskytujeme následující Vámi požadované informace:
-         e-mail ze dne 23. 3. 2006 s názvem „úpravy textové části změn ÚP“,
-         e-mail ze dne 31. 5. 2006 s názvem „Šlapanice ÚP výřez“ včetně přílohy („dopr_slag.jpg“).
 
 
Žádnými dalšími informacemi v dané věci Krajský úřad nedisponuje.
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: dle textu (3 A4 jednostranné)