Informace č.j.: JMK 36569/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní 
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
                Čj.                                            SpZn.                                Vyřizuje/linka                                      Brno
JMK 36569/2007                    S-JMK 36569/2007 OKP                Mgr. Doleželová/541651213                      27. 3. 2007           
 
 
Stavební uzávěry, výklad z ministerstva, korespondence - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
 
dne 18. 3. 2007 obdržel Jihomoravský kraj Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – stavební ‘uzávěy‘ , výklad z ministerstva, korespondence“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti „v Rovnosti bylo publikováno vyjádření ing.arch. Procházkové“; s ohledem na uvedené požadujete předat
a)      veškerou korespondenci KrÚ JMK a MMR ve věci stavebních uzávěr za období  od 1.9.2006
b)      veškerou korespondenci KrÚ JMK a ŘSD ve věci stavebních uzávěr za období  od 1.9.2006
c)      veškerou korespondenci KrÚ JMK a ‘Ministerstvu‘ dopravy ve věci stavebních uzávěr za období od 1.9.2006“.
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že Krajský úřad Jihomoravského kraje jako povinný subjekt Vámi požadovanými informacemi nedisponuje. Pro úplnost je třeba uvést, že Krajský úřad Jihomoravského kraje má v dané věci k dispozici stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 5/2006 s názvem „Důsledky zrušení zákonného zmocnění nebo změny zákonného zmocnění jeho převedením ze samostatné do přenesené působnosti (nebo naopak) na platnost, aplikovatelnost a zákonnost právního předpisu obce.“, tedy informaci spadající do působnosti Ministerstva vnitra. Uvedené stanovisko je k dnešnímu dni volně přístupné na webových stránkách Ministerstva vnitra.
 
 
           
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                     vedoucí odboru kontrolního a právního