Kraj pomůže benediktinskému opatství v Rajhradě

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 15. listopadu 2011 schválila poskytnutí peněžitého daru ve výši 40 000 korun Benediktinskému opatství Rajhrad pro financování projektu „Benediktinské opatství Rajhrad, Muzeum Brněnska – výstavní prostory, jižní křídlo prelatury“.

„Jsem velmi rád, že Jihomoravský kraj významným způsobem napomůže obnově jedné z nejvýznamnějších památek kraje, mimořádně spojené s tisíciletou kulturní tradicí našeho regionu,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Jde o zbývající částku na spolufinancování projektu, který opatství předložilo s žádostí o finanční prostředky z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Projekt uspěl a v srpnu 2010 byla podepsána mezi Regionální radou soudržnosti Jihovýchod a Benediktinským opatstvím Rajhrad smlouva o poskytnutí dotace. Celkové náklady projektu činí 32 mil. korun, z toho vlastní podíl opatství 2,4 mil. korun. Už dříve Jihomoravský kraj poskytl dar opatství ve výši 2,36 mil. korun.
Rekonstrukce se týká letního refektáře a přilehlých místností včetně podkroví a střechy, revitalizací vzniknou standardní výstavní a galerijní prostory pro dočasné výstavy, lapidárium a malá přednášková síň sloužící také jako výstavní a galerijní prostory.

V prostorách Benediktinského opatství Rajhrad vznikl v roce 2005 rozhodnutím Rady JMK Památník písemnictví na Moravě. Jde o pobočku Muzea Brněnska, příspěvkové organizace Jihomoravského kraje. Návštěvníci tak mají zpřístupněné zrekonstruované prostory kláštera – největší a nejstarší klášterní knihovnu na Moravě a stálou expozice zahrnující období od národního obrození po 2. polovinu 20. století.

Kraj vyhlásil přírodní rezervaci Slunná

Krajská rada na svém jednání 15. listopadu 2011 také vydala nařízení Jihomoravského kraje o zřízení Přírodní rezervace Slunná a jejího ochranného pásma.

„Nařízení pomůže ochránit ekosystém starého listnatého lesa, který tvoří původní bukové porosty místy pralesovitého charakteru. Ty jsou významným útočištěm pro hnízdění ptactva a poskytují zázemí pro celou řadu vzácných nebo zvláště chráněných druhů rostlin,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Přírodní rezervace se nachází v katastrálním území Lažánky u Veverské Bítýšky. Jedná se o vyhlášení již existujícího zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma v nových hranicích. Celková výměra přírodní rezervace je 15,7 ha, výměra ochranného pásma 1,8 ha.

Krajská rada zahájila zadávací řízení na veřejnou zakázku na značení mezinárodních cyklotras

Krajská rada na svém jednání 15. listopadu 2011 dále schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Značení a optimalizace specifikovaných úseků mezinárodních cyklotras“ v rámci projektu Zažít kraj vína a památek na kole předloženého do výzvy programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013. Předpokládaná hodnota zakázky je do 1,525 mil. korun.

Dodávka a realizace směrového značení a s tím spojených služeb se uskuteční na jihomoravských úsecích těchto evropských mezinárodních cyklotras:
EuroVelo 9 (Poštorná – Břeclav – Lednice – Valtice – Mikulov – Nový Přerov – Židlochovice – Brno – Blansko – Sloup – Vysočany – hranice s Olomouckým krajem (167 km) a vyvolanou směrovou úpravu cyklotras č. 5 a 505 v úseku Sloup – Suchý (11 km) – celkem tedy 178 km),
EuroVelo 13 (prochází střídavě po obou stranách hranice. V úsecích procházejících územím Jihomoravského kraje jde o trasu: hranice s Jihočeským krajem ze Slavonic na Vratěnín – Uherčice – Šafov – Langau (A), (A) Hardegg – Čížov – Lukov – Podmolí – Mašovice – Znojmo – Šatov – Mitterretzbach (A), (A) Seefeld – Jaroslavice – Hrádek – Dyjákovice – Hevlín – Laa an der Thaya (A), (A) Wildendurnbach - směr hranice – Mikulov – Sedlec – Úvaly – Valtice – Poštorná – Reinthal (A) – celkem 109 km na jihomoravské straně).
Greenways Praha-Vídeň (v úseku Vratěnín hranice kraje - Nový Přerov – celkem 108 km).
EuroVelo 4 (v trase Břeclav – Pohansko – Lanžhot – Hodonín – Strážnice – Veselí nad Moravou – hranice se Zlínským krajem – celkem 65 km).

Krajská rada schválila smlouvu o spolupráci se Sdružením obcí a měst jižní Moravy

Krajská rada na svém jednání 15. listopadu 2011 schválila smlouvu o spolupráci uzavíranou mezi Jihomoravským krajem a Sdružením obcí a měst jižní Moravy (SOM JM).

„Představitelé Sdružení obcí a měst jižní Moravy budou zastoupeni v poradních a iniciativních orgánech zřizovaných krajskou samosprávou a zapojí se například do tvorby rozvojových programů a koncepčních dokumentů kraje i přípravy dotačních programů a dotačních pravidel,“ uvedl hejtman Michal Hašek. Spolupráce se bude týkat také přípravy priorit kohezní politiky Evropské unie na období 2014-2020.

Sdružení obcí a měst jižní Moravy je právnickou osobou. Cílem jeho činnosti je koordinace v podobě doporučení a námětů hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje jižní Moravy. V současné době je členy sdružení 73 obcí a měst jižní Moravy.
foto JMKfoto JMKfoto JMK