Kraj pomůže opatství Porta Coeli v Předklášteří

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 3. listopadu 2011 doporučila krajskému zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace 250 000 korun pro Cisterciácké opatství Porta Coeli v Předklášteří. Tento klášter je významnou kulturní a duchovní památkou v Jihomoravském kraji, a proto rada rozhodla o mimořádné pomoci při řešení havárie části objektu z rozpočtu kraje.

„Jsem velmi rád, že můžeme vyhovět představené kláštera, která se na nás obrátila s žádostí o finanční pomoc po havárii vodního náhonu u kláštera,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Nutný zásah si vyžádalo zatopení sklepa kláštera po zahájení provozu malé vodní elektrárny provozované majitelem sousední nemovitosti. Náhlé zvýšení hladiny mlýnského náhonu vedoucího středem kláštera vedlo k masivnímu průniku vody do sklepa kláštera, který částečně zatopila. Vzlínající voda i nadále poškozuje již v minulosti opravené zdivo. Současný stav statik vyhodnotil jako havarijní.

Kraj podpoří projekt mapování trestné činnosti v Brně

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 3. listopadu 2011 dále doporučila krajskému zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace Masarykově univerzitě ve výši 300 000 korun na projekt „Mapování trestné činnosti ve městě Brně“.

Náplní projektu „Mapování trestné činnosti ve městě Brně“ je zjistit co nejvíce dostupných údajů o přestupkové a trestné činnosti v Brně v návaznosti na další sociální jevy související s celkovou kriminalitou se zaměřením na vyloučené lokality, zastavárny, herny, poradny pro zadluženost apod. „Očekávanými výsledky mapování trestné činnosti bude například cílené zaměření projektů prevence kriminality na problémové oblasti, možnost najít řešení některých problémových oblastí a lepší plánování preventivních opatření na všech úrovních. Výhledově by mohly mapy znázorňovat i přestupky proti veřejnému pořádku, majetku a další informace,“ uvedl na následné tiskové konferenci náměstek hejtmana Stanislav Juránek. Mapy budou umístěny na internetových stránkách Jihomoravského kraje a Policie ČR.

Krajská rada schválila dotace pro sdružení ONKA, prorodinné organizace i Armádu spásy

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání dne 3. listopadu 2011 schválila poskytnutí dotace 100 tisíc korun na financování provozu organizace Sdružení rodičů ONKA. „Posláním sdružení ONKA je pomáhat a podporovat rodiče a rodinné příslušníky onkologicky léčených dětí, rodiče dětí, které již léčbu ukončily, a v neposlední řadě i pozůstalé. Jde zejména o podporu a posilování partnerských vztahů a o rychlejší zařazení rodiny do běžného života,“ uvedl náměstek hejtmana Stanislav Juránek. Částka je určena na provozní náklady organizace.
Rada též schválila poskytnutí dotací v celkové výši 100 tisíc korun trojici prorodinných organizací. Sumu 50 tisíc korun obdrží Rodinné centrum Maceška ze Znojma, 20 tisíc korun Katolický vzdělávací spolek Svornost z Rousínova a 30 tisíc korun Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Znojmě.
Radní ve čtvrtek také doporučili zastupitelstvu schválit dotaci ve výši 30 tisíc korun pro Armádu spásy ČR. „Tato podpora je určena na pokrytí provozních nákladů spojených se zajištěním nočního provozu brněnského krizového centra pro osoby bez přístřeší během zimy,“ vysvětlil náměstek hejtmana Stanislav Juránek.

Hasiči obdrželi od jihomoravské rady finanční dar

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání dne 3. listopadu 2011 rozhodla o poskytnutí finančního daru čtveřici jihomoravských účastníků Světových her policistů a hasičů v New Yorku. Dar v celkové výši 100 tisíc korun je dodatečným příspěvkem na náklady spojené s účastí hasičů na této prestižní akci, která se uskutečnila na přelomu srpna a září v New Yorku. Akce se zúčastnili vybraní reprezentanti z řad Hasičského záchranného sboru ČR, včetně výše uvedených zástupců kraje, kteří v minulých letech prokázali svojí výkonností příslušnost k absolutní světové špičce v profesních sportech jako např. hasičský čtyřboj, policejní osmiboj, běh do vrchu atd.

Program podpory nadaných studentů pokračuje

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 3. listopadu 2011 schválila aktualizované znění Programu podpory nadaných studentů v Jihomoravském kraji s účinností od školního/akademického roku 2011/2012. Schválila také seznam a bodové hodnocení studentů zařazených do tohoto programu, zařazení nových studentů i poskytnutí mimořádného finančního ocenění těmto studentům. „Chceme tak nejen poskytnout nadaným žákům a studentům prostředky k vhodnému rozšíření potřebných znalostí a dovedností, ale současně také posílit jejich vztah k jižní Moravě,“ uvedl náměstek hejtmana Stanislav Juránek.

Rada rovněž schválila navýšení finančních prostředků na projekt v rámci grantového programu Evropské unie Mládež v akci o neuznatelné náklady projektu na léta 2011–2013 ve výši 663 000 korun. „Jedná se zejména o iniciativy mládeže, mezinárodní výměny mládeže a evropskou dobrovolnou službu. Pro mezinárod ní aktivity využijeme kontaktů v našich partnerských regionech v Dolním Rakousku, Trnavském samo správném kraji a Lodžském vojvodství,“ zdůraznil náměstek hejtmana Stanislav Juránek hlavní přínosy projektu.
foto JMK