Územně analytické podklady Jihomoravského kraje, aktualizace 2011

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje, aktualizace 2011
 

 Povinností krajů je podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2007, pořídit úplnou aktualizaci územně analytických podkladů každé dva roky ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

První aktualizace územně analytických podkladů Jihomoravského kraje (dále také ÚAP JMK) byla pořízena v roce 2011 a projednána v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje dne 23.06.2011 usnesením č. 1421/11/Z 23.

Předmětná aktualizace obsahuje varianty záměrů sledované v procesu pořizování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také ZÚR JMK) před jejich vydáním, neboť v době jejího zpracování a odevzdání nebylo zásadami územního rozvoje o výběru výsledné varianty rozhodnuto.

Jedná se o územně plánovací podklad, který podle § 25 stavebního zákona slouží jako podklad k pořizování ZÚR JMK, jejich změně a pro rozhodování v území, a který se pořizuje pro celé území kraje.
 

 

První Územně analytické podklady roku 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.